Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht

In het overzicht hieronder staan per programma de incidentele en structurele baten en lasten. Dit onderscheid is van belang bij het bepalen van het structurele evenwicht van de begroting 2020 en de jaarstukken 2020. In het overzicht met incidentele lasten zoals in de vorige paragraaf zijn de bijzonderheden of uitschieters van incidentele lasten of baten opgenomen. De overige lasten en baten worden beschouwd als structureel.

Resultaat
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Verschil

Totaal

Inc.

Struct.

Totaal

Inc.

Struct.

Totaal

Inc.

Struct.

Programma Bestuur en Ondersteuning

-2.709

128

-2.837

-2.634

127

-2.761

76

-1

77

Programma Veiligheid

-4.821

-110

-4.711

-4.795

-246

-4.549

26

-136

162

Programma Verkeer en Vervoer

-4.984

-501

-4.483

-4.835

-104

-4.731

149

397

-248

Programma Economie

-1.353

-

-1.353

1.138

1.994

-856

2.491

1.994

497

Programma Onderwijs

-6.702

-942

-5.760

-6.366

-802

-5.564

336

140

196

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

-10.707

-472

-10.235

-10.018

-194

-9.824

689

278

411

Programma Sociaal Domein

-40.954

-694

-40.260

-40.563

-855

-39.708

391

-161

552

Programma Duurzaamheid

-1.826

-1.214

-612

-1.223

-657

-566

603

557

46

Programma VROSV

-832

150

-982

1.969

2.118

-149

2.801

1.968

833

Totaal programma's

-74.889

-3.655

-71.233

-67.327

1.381

-68.708

7.561

5.036

2.526

Totaal Alg. dekking, overhead en Onvoorzien

100.178

30.457

69.721

100.923

28.343

72.580

745

-2.114

2.859

Mutaties reserves

-25.289

-26.865

1.576

-26.098

-27.661

1.563

-809

-796

-13

Totaal

0

-63

63

7.498

2.063

5.435

7.497

2.126

5.372

Begrotingssaldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal incl. begrotingssaldo

0

-63

63

7.498

2.063

5.435

7.497

2.126

5.372

Het genormaliseerd rekeningsaldo (= het rekeningsaldo op basis van structurele/reguliere budgetten) is ultimo 2020 ca. € 5,4 mln. voordelig. Dat betekent dat er veel zaken op reguliere budgetten niet tot uitvoering zijn gekomen of dat er sprake is van extra inkomsten op reguliere begrotingsonderdelen (zoals de bouwleges, het gemeentefonds (decembercirculaire). Vanwege het bijzondere verloop van het jaar, is het lastig om hier een eenduidige conclusie aan te verbinden. Het beeld over het structureel begrotingsevenwicht wordt dan ook beter in beeld gebracht door de cijfers vanuit de meerjarenbegroting. Hieronder staan deze opgenomen. Hierin zijn ook de effecten van PPN-II (2021) en de besluitvorming over de begroting 2021 meegenomen, ze wijken daarom af van de in de begroting 2021 opgenomen overzichten.

Structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten

33.596

-524

210

680

-1.341

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-26.098

844

551

-242

1.523

Begrotingssaldo na bestemming

7.498

320

761

438

182

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

2.063

-45

503

-4

-4

Structureel begrotingssaldo

5.435

366

259

442

185

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er nog een beperkte structurele ruimte in de meerjarenbegroting beschikbaar is.