Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht

In het overzicht hieronder staan per programma de incidentele en structurele baten en lasten. Dit onderscheid is van belang bij het bepalen van het structurele evenwicht van de begroting 2021 en de jaarstukken 2021. In het overzicht met incidentele lasten zoals in de vorige paragraaf zijn de bijzonderheden of uitschieters van incidentele lasten of baten opgenomen. De overige lasten en baten worden beschouwd als structureel.

Resultaat
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2021 na wijziging

Jaarrekening 2021

Verschil

Totaal

Inc.

Struct.

Totaal

Inc.

Struct.

Totaal

Inc.

Struct.

Programma Bestuur en Ondersteuning

-2.893

-114

-2.779

-2.456

-76

-2.380

437

38

399

Programma Veiligheid

-4.632

-

-4.632

-4.382

102

-4.484

250

102

148

Programma Verkeer en Vervoer

-6.894

-1.259

-5.635

-5.932

-604

-5.328

962

655

307

Programma Economie

-1.606

-276

-1.330

-313

825

-1.138

1.293

1.101

192

Programma Onderwijs

-7.847

-919

-6.928

-6.893

-279

-6.614

954

640

314

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

-11.139

-500

-10.639

-10.105

-71

-10.034

1.034

429

605

Programma Sociaal Domein

-43.670

-464

-43.206

-41.668

-80

-41.588

2.002

384

1.618

Programma Duurzaamheid

-2.023

-428

-1.595

-726

328

-1.054

1.296

756

540

Programma VROSV

-875

1.119

-1.994

1.988

3.004

-1.016

2.863

1.885

978

Totaal programma's

-81.578

-2.841

-78.737

-70.487

3.149

-73.636

11.091

5.990

5.101

Totaal Alg. dekking, overhead en Onvoorzien

78.894

2.690

76.204

79.597

2.658

76.939

703

-32

735

Mutaties reserves

2.684

-609

3.293

442

-2.849

3.291

-2.242

-2.240

-2

Totaal

0

-760

760

9.552

2.958

6.594

9.552

3.718

5.834

Begrotingssaldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal incl. begrotingssaldo

0

-760

760

9.552

2.958

6.594

9.552

3.718

5.834

Het genormaliseerd rekeningsaldo (= het rekeningsaldo op basis van structurele/reguliere budgetten) is ultimo 2021 ca. € 5,6 mln. voordelig. Dat betekent dat er veel zaken op reguliere budgetten niet tot uitvoering zijn gekomen. Dat geldt met name voor de budgetten binnen het Sociaal Domein en de corona-gerelateerde budgetten. Ook is sprake van extra inkomsten op reguliere begrotingsonderdelen zoals de bouwleges en het gemeentefonds (decembercirculaire).

Vanwege het bijzondere verloop van het jaar, is het lastig om hier een eenduidige conclusie aan te verbinden. Het beeld over het structureel begrotingsevenwicht wordt dan ook beter in beeld gebracht door de cijfers vanuit de meerjarenbegroting.

Structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

9.110

1.005

3.044

197

814

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

442

636

-482

1.605

947

Begrotingssaldo na bestemming

9.552

1.641

2.562

1.802

1.761

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

2.958

-1.575

-1

0

-20

Structureel begrotingssaldo

6.594

3.216

2.563

1.802

1.781

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er nog een aanzienlijke structurele ruimte in de meerjarenbegroting beschikbaar is.