Totaaloverzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Om te kunnen vaststellen of sprake is van een structureel evenwicht, is het van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In 2021 is er sprake van enkele structurele onttrekkingen aan reserves. Deze treft u in onderstaand overzicht aan. Het betreft hier onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten, die - conform de notitie van het BBV over incidentele en structurele baten en lasten - als structureel worden aangemerkt.

Bijzonderheid is de opname van de resultaatbestemming 2020. Deze is om technische redenen toegevoegd aan het overzicht, zodat een juiste conclusie getrokken kan worden over het (structureel) evenwicht.

Structurele mutaties reserves
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Jaarrekening 2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma Verkeer en Vervoer

Afschrijvingsreserve Tracé Oost II

-

16

-

16

-

16

Programma Economie

Afschrijvingsreserve Avelingen

-

50

-

50

-

50

Programma Duurzaamheid

Afschrijvingsresere waterstofproject

-

6

-

-

-

-

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Rekening resultaat 2020

-

-

-

3.225

-

3.225

Totaal structurele mutaties reserves

-

72

-

3.291

-

3.291

Structurele reservemutaties met afschrijvingsverloop investeringen

Reserve (Bedragen x € 1.000)

Restant levensduur 1-1-2021

Boekwaarde 1-1

afschrijving

Boekwaarde 31-12

Afschrijvings-reserve 1-1

vrijval ter dekking afschrijving

Afschrijvings- reserve 31-12-2021

Tracé Oost II

39

3.058

78

2.979

637

16

620

Avelingen

19

1.181

62

1.119

941

50

891

4.239

141

4.098

1.577

66

1.511

In 2020 is voor de investering Tracé Oost II € 653.000 beschikbaar gesteld ter dekking van afschrijvingslasten. Deze investering wordt in 40 jaar afgeschreven. De jaarlijkse dekking bedraagt € 16.000.

Voor de investering Avelingen is € 990.000 beschikbaar gesteld ter dekking van afschrijvingslasten. Deze investering wordt in 20 jaar afgeschreven. De jaarlijkse dekking bedraagt € 50.000.