Totaaloverzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Om te kunnen vaststellen of sprake is van een structureel evenwicht, is het van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In 2020 is er sprake van enkele structurele onttrekkingen aan reserves. Deze treft u in onderstaand overzicht aan. Het betreft hier onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten, die - conform de notitie van het BBV over incidentele en structurele baten en lasten - als structureel worden aangemerkt.

Bijzonderheid is de opname van de resultaatbestemming 2019. Deze is om technische redenen toegevoegd aan het overzicht, zodat een juiste conclusie getrokken kan worden over het (structureel) evenwicht. .

Structurele mutaties reserves
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma Verkeer en Vervoer

Afschrijvingsreserve Tracé Oost II

-

-

-

16

-

16

Programma Economie

Afschrijvingsreserve Avelingen

-

50

-

50

-

50

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Rekening resultaat 2019

-

-

-

1.510

-

1.510

Totaal structurele mutaties reserves

-

50

-

1.576

-

1.576