Totaaloverzicht van incidentele baten en lasten

Om een structureel evenwicht vast te stellen is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel is en welk deel structureel. In het hiervoor gepresenteerde totaaloverzicht van baten en lasten staan zowel de structurele als de incidentele posten. In onderstaand overzicht staan alleen de incidentele baten en lasten die in de jaarstukken 2020 zijn opgenomen.

Incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000; -)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma Bestuur en Ondersteuning

Vrijval voorziening wachtgelden

-

-

-

-

128

128

-

127

127

Totaal programma Bestuur en Ondersteuning

-

-

-

-

128

128

-

127

127

Programma Veiligheid

Corona crisisbeheersing en brandweer

-

-

-

-

-

-

127

-

-127

Corona openbare orde en Veiligheid

-

-

-

110

-

-110

119

-

-119

Aanleg tunnel station Gorinchem

300

300

-

300

300

-

-

-

-

Totaal programma Veiligheid

300

300

-

410

300

-110

246

-

-246

Programma Verkeer en Vervoer

Verkeer- en parkeeronderzoek

-

-

-

501

-

-501

288

-

-288

Kadegelden

-

-

-

-

-

-

-

184

184

Totaal programma Verkeer en Vervoer

-

-

-

501

-

-501

288

184

-104

Programma Economie

Vrijval herziening grondexploitatie Groote Haar

-

-

-

-

-

-

-

1.194

1.194

Winstneming grondexploitatie Oost II

611

611

-

611

611

-

-

800

800

Totaal programma Economie

611

611

-

611

611

-

-

1.994

1.994

Programma Onderwijs

Sloopkosten school Lange Slagenstraat 1

226

-

-226

-

-

-

-

-

-

IHP Gorinchem-Oost

140

-

-140

-

-

-

-

-

-

Multifunctionele schoolgebouwen

-

-

-

-

58

58

-

198

198

Arbeidsmarktregio

-

-

-

1.504

504

-1.000

1.504

504

-1.000

Totaal programma Onderwijs

366

-

-366

1.504

562

-942

1.504

702

-802

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Combinatiefuncties

75

-

-75

160

-

-160

95

-

-95

IFFG 2020

-

-

-

30

-

-30

30

-

-30

Corona cultuurpresentaties

-

-

-

282

-

-282

96

27

-69

Totaal programma Sport, Cultuur en Recreatie

75

-

-75

472

-

-472

221

27

-194

Programma Sociaal Domein

Wijkbudgetten

-

-

-

144

38

-106

245

38

-207

Inkomensregelingen

-

-

-

5.263

5.216

-47

5.163

5.116

-47

Begeleide- en arbeidsparticipatie

-

-

-

555

-

-555

555

-

-555

Begeleiding en huishoudelijke ondersteuning

-

-

-

-

-

-

149

-

-149

Kennisprogramma

-

-

-

84

98

14

-

103

103

Totaal programma Sociaal Domein

-

-

-

6.046

5.352

-694

6.112

5.257

-855

Programma Duurzaamheid

Corona afvalverwerking

-

-

-

232

-

-232

232

-

-232

Capaciteit beleidsplan duurzaamheid

150

-

-150

150

-

-150

158

-

-158

Regionale energie strategie (RES)

-

-

-

539

-

-539

73

-

-73

Regeling reductie energiegebruik

-

-

-

240

240

-

70

-

-70

Duurzaamheidsprojecten

-

-

-

310

17

-293

133

9

-124

Totaal programma Duurzaamheid

150

-

-150

1.471

257

-1.214

666

9

-657

Programma VROSV

Erfpachtgronden

-

-

-

131

131

-

208

208

-

Vrijval voorziening Hoog Dalem

-

-

-

-

-

-

-

167

167

Vrijval voorziening grondexploitatie Mollenburg

-

-

-

-

-

-

-

467

467

Winstneming grondexploitatie Lingewijk Noord

255

255

-

255

255

-

-

954

954

Bijdrage bovenwijks CV Hoog Dalem

-

395

-

-

940

940

-

815

815

ISV stegenproject

-

-

-

39

-

-39

1

-

-1

Implementatie omgevingswet

-

-

-

786

-

-786

390

-

-390

Verkoop stroken snippergroen

35

-

-35

35

70

35

96

202

106

Capaciteit A15 en A27

75

-

-75

-

-

-

-

-

-

Totaal programma VROSV

365

650

-110

1.246

1.396

150

695

2.813

2.118

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Treasury / nutsbedrijven

-

-

-

1.500

27.850

26.350

1.770

27.850

26.080

Parkeerautomaten

-

-

-

-

297

297

-

-

-

Algemene uitkering coronamiddelen

-

-

-

-

1.777

1.777

-

2.353

2.353

Resultaat (grond-pand) verkopen

-

-

-

43

990

947

86

1.578

1.492

Jeugd1

-

716

716

-

716

716

-

-

-

Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen

-

716

716

1.543

31.630

30.087

1.856

31.781

29.925

Programma Overhead, VPB en onvoorzien

Organisatieontwikkeling

750

-

-750

63

1.190

1.127

1.127

-

-1.127

Inhuurbudgetten t.b.v. corona

-

-

-

582

-

-582

289

-

-289

Gorinchem Duurzaam Digitaal

175

-

-

175

-

-175

166

-

-166

Totaal programma Overhead, VPB en onvoorzien

925

-

-750

820

1.190

370

1.582

-

-1.582

Mutaties reserves¹:2

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Afschrijvingsreserve Oost II

-

-

-

653

-

-653

653

-

-653

Afschrijvingsreserve Banneweg

250

-

-250

250

-

-250

250

-

-250

Reserve infrastructuur(fonds)

795

75

-720

7.815

576

-7.239

7.715

288

-7.427

Reserve sloopkosten Lange Slagenstraat

-

226

226

-

-

-

-

-

-

Reserve combinatiefuncties

-

75

75

-

75

75

-

75

75

Reserve IFFG

-

-

180

30

-150

180

30

-150

Reserve open kathedraal

-

-

-

-

150

150

-

150

150

Reserve sociaal domein

-

587

587

98

1.606

1.508

98

1.228

1.130

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

8

-

-8

-

-

-

-

-

-

Reserve duurzaamheid

200

150

-50

5.200

550

-4.650

5.200

367

-4.833

Afschrijvingsreserve waterstofproject

-

-

-

90

-

-90

90

-

-90

Reserve stegen binnenstad

-

-

-

-

39

39

-

1

1

Reserve stedelijke ontwikkeling

-

-

-

1.600

-

-1.600

1.600

-

-1.600

Algemene reserve

-

359

359

2.199

219

-1.980

2.199

219

-1.980

Aflossingsreserve

-

-

-

13.000

-

-13.000

13.000

-

-13.000

Afschrijvingsreserve 10e Penninglaan

-

-

-

100

-

-100

100

-

-100

Reserve ICT

200

175

-25

200

175

-25

200

166

-34

Reserve organisatieontwikkeling

-

750

750

-

1.100

1.100

-

1.100

1.100

Totaal mutaties reserves

1.453

2.397

944

31.385

4.520

-26.865

31.285

3.624

-27.661

Totaal incidentele baten en lasten

4.245

4.674

209

46.009

45.946

-63

44.455

46.518

2.063

Begrotingssaldo

365

-

-365

-

-

-

-

-

-

Totaal inclusief begrotingssaldo

4.610

4.674

-156

46.009

45.946

-63

44.455

46.518

2.063

  1. 1In de begroting 2020 is 'jeugd' opgenomen onder het programma Sociaal Domein.
  2. 2Een toelichting op de mutaties in de reserves staat in de bijlage reserves

Programma Bestuur en Ondersteuning

Vrijval voorziening wachtgelden
De verplichtingen voor wachtgelden ultimo 2020 zijn lager en dus kan een gedeelte van de voorziening vrijvallen.

Programma Veiligheid

Corona crisisbeheersing en brandweer
In 2020 is € 127.000 besteed aan het treffen van maatregelen en plaatsen LED-schermen in de stad.

Corona openbare orde en veiligheid
Kosten zijn gemaakt voor extra inzet van onder meer Boa’s ten behoeve van de handhaving coronamaatregelen.

Aanleg tunnel station Gorinchem
Na de uitspraak in de arbitragezaak zijn de projectteams van ProRail en Ballast Nedam weer begonnen met de aanleg. De intentie is de oplevering van de tunnel aan het eind van 2021. De te ontvangen Provinciale subsidie en de bijdrage aan ProRail schuiven hierdoor beiden door naar 2021.

Programma Verkeer en Vervoer

Verkeer- en parkeeronderzoek
Van de beschikbare middelen voor de diverse onderzoeksbudgetten Verkeer en Mobiliteit van per saldo € 501.000 is in 2020 € 212.000 besteed. Daarnaast is € 75.000 besteed aan inhuur voor de werkzaamheden in het kader van de (on)bereikbaarheid van Gorinchem (A15 en A27). Deze kosten ad € 288.000 worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Infrastructuur.

Kadegelden
Als gevolg van de corona hebben er in 2020 nauwelijks cruiseschepen aangelegd in Gorinchem en is van de vooruit ontvangen havengelden van € 212.000 daarom € 184.000 gerestitueerd aan de rederijen.

Programma Economie

Vrijval herziening grondexploitatie Groote Haar
De exploitatie van Groote Haar is verliesgevend. De verlaging van de rentekosten voor dit project heeft, door de lange looptijd en hoge boekwaarde, een positief effect op het verwachte resultaat. Daar tegenover staat een verhoging van het budget voor civieltechnische werkzaamhedenvolgend uit actualisatie van de ramingen. Per saldo is er een verbetering van het resultaat van de grondexploitatie Groote Haar, waardoor de gevormde verliesvoorziening met € 1,2 mln. vrijvalt.

Winstneming grondexploitatie Oost II
De grondexploitatie Oost II heeft in 2020 een tussentijdse winstneming van € 0,8 mln. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat.

Programma Onderwijs

Sloopkosten school Lange Slagenstraat 1
De geplande sloop van de school aan de Lange slagenstraat heeft nog niet plaatsgevonden en zowel het sloopbudget als de dekking uit de algemene reserve zijn bij de tussenrapportage 2020 doorgeschoven naar 2021.

IHP Gorinchem-Oost
Voor de Regenboogschool, locatie Laag Dalemseweg, is een budget voor sloop en verhuizing naar de brede school Dalemplein geraamd van € 140.000. Dit is doorgeschoven naar 2021.

Multifunctionele schoolgebouwen
Geraamd groot onderhoud voor de panden Laag Dalemseweg en de locatie Hiemstralaan 24/24a vindt in verband met respectievelijk vertrek en leegstand niet meer plaats, een vrijval van de onderhoudsvoorziening van € 139.000. De onderhoudsvoorziening voor de gemeentelijke gymzalen is meer dan toereikend om het geplande groot onderhoud en schilderwerk voor de middenlange termijn uit te voeren, een eenmalige vrijval van € 59.000.

Arbeidsmarktregio
De afrekeningen 2014-2016 (€ 83.000) en 2017-2019 (€ 375.000) van de ESF subsidie voor de Arbeidsmarktregio zijn overgemaakt aan Avres als uitvoerder van deze regeling. De ontvangen ESF subsidie Pro VSO (€ 47.000) in het kader van arbeidsmarkttoeleiding is uitbetaald aan de Beatrix de Burcht en Stichting VO Merewade. De ontvangen middelen uit de meicirculaire 2020 voor Perspectief op Werk zijn doorbetaald aan de gemeente Vijfheerenlanden voor de uitvoering van de Doe-agenda.

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Combinatiefuncties
Voor het organiseren van activiteiten in het kader van de Kracht van Sport en Gorinchem Beweegt was in 2020 € 135.000 beschikbaar. Ook is in het najaar van 2020 een rijksbijdrage van € 20.000 ontvangen. Van het totaal beschikbare bedrag is € 90.000 besteed en wordt € 68.000 betrokken bij de bestemming van het rekeningresultaat.

IFFG 2020
Voor de subsidiëring van het Internationaal FilmFestival Gorinchem is in 2020 € 180.000 in een bestemmingsreserve gestort. De subsidie voor 2020 ad € 30.000 is verstrekt. Hiervoor is € 30.000 aan deze reserve IFFG onttrokken.

Corona cultuurpresentaties
Voor de compensatie van verliezen van culturele instellingen door corona heeft de gemeente € 282.000 ontvangen van het Rijk en € 27.000 van de Provincie.

Programma Sociaal Domein

Wijkbudgetten
Wij hebben Molenhopper compensatie verstrekt voor het omzetverlies als gevolg van corona. Ook hebben wij een aantal sociaal culturele organisaties in onze gemeente een aanvullende subsidie verstrekt ter compensatie van de huurkosten. Van het Rijk hebben wij € 54.000 ontvangen als compensatie voor onder andere het kwijtschelden van huur, het compenseren van tegenvallende inkomsten uit horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen en voor scouting en speeltuinen.Ter compensatie van de directe meerkosten maatschappelijke ondersteuning die voortkomen uit de coronamaatregelen hebben wij van het Rijk € 28.000 ontvangen.

Inkomensregelingen
De ontvangen Rijksbijdrage in het kader van de Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers van € 5,1 mln. is overgemaakt naar Avres dat deze regeling voor Gorinchem uitvoert.

Begeleide- en arbeidsparticipatie
De ontvangen Rijksbijdragen in het kader van de Begeleide- en Arbeidsparticipatie van in totaal € 555.000 is overgemaakt naar Avres. Avres voert deze regeling uit voor Gorinchem.

Begeleiding en huishoudelijke ondersteuning
Voor extra maatregelen als omzetderving, beschermingsmiddelen, extra dagopvang en taxiritten zijn in het kader van corona in 2020 extra eenmalige kosten gemaakt, i.c. € 149.000.

Kennisprogramma
De definitieve afrekening 2019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd zorgt voor een incidentele baat van € 102.000.

Programma Duurzaamheid

Corona afvalverwerking
Als gevolg van hogere kosten voor afvalinzameling en -verwerking door het veelvuldig thuiswerken in verband met corona zijn de budgetten hiervoor eenmalig verhoogd met € 232.000. Deze € 232.000 is in zijn geheel afgerekend met Waardlanden.

Capaciteit beleidsplan duurzaamheid
Voor de pijlers gemeentelijk handelen, biodiversiteit en energie uit het beleidsplan Duurzaamheid en voor tijdelijke capaciteit is in 2020 € 158.000 uitgegeven. Hier tegenover staat een onttrekking aan de reserve Duurzaamheid van € 150.000.

Regionale energie strategie (RES)
Van het budget voor Regionale Energiestrategie is € 73.000 uitgegeven in 2020. Het restant van € 466.000 wordt betrokken bij de resultaatbestemming 2020.

Regeling reductie energiegebruik
Van de middelen voor de Regeling Reductie Energiegebruik is € 70.000 besteed. Het restant van € 170.000 blijft (via de balanspost vooruit ontvangen bedragen) beschikbaar voor 2021.

Duurzaamheidsprojecten
Van het budget van € 310.000 voor duurzaamheidsprojecten in 2020 is € 133.000 besteed. Hier tegenover staat een onttrekking van € 133.000 aan de reserve Duurzaamheid.

Programma VROSV

Erfpachtgronden
Betreft de verkoop van erfpachtgronden volgens vastgesteld beleid.

Vrijval voorziening Hoog Dalem
De fasering van de gronduitgifte Hoog Dalem is aangepast, waardoor de hoogte van de voorziening naar beneden is bijgesteld.

Mollenburg
Door o.a. dalende rentekosten, actuele ramingen voor civiele techniek en plankosten en gunstigere gronduitgiften kan de gevormde verliesvoorziening gedeeltelijk vrijvallen voor Mollenburg.

Winstneming grondexploitatie Lingewijk Noord
Er is sprake van een (verplichte) tussentijdse winstneming van Lingewijk Noord. In de paragraaf Grondbeleid en vastgoedbeleid van deze Jaarstukken wordt het resultaat van de grondexploitaties nader toegelicht.

Bijdrage bovenwijks CV Hoog Dalem
Van CV Hoogdalem is een bijdrage ontvangen voor de bovenwijkse voorzieningen op basis van het aantal verkochte m2 grond.

ISV-stegenproject
Voor de herinrichting van stegen is € 39.000 beschikbaar dat gedekt wordt uit de reserve stegen binnenstad.

Implementatie omgevingswet
Voor de voorbereiding om de omgevingswet is een incidenteel budget beschikbaar, hetgeen gedeeltelijk gedekt is vanuit de reserve omgevingswet.

Verkoop stroken snippergroen
Als gevolg van de in de beleidsnota Snippergroen 2019 genoemde uitgangspunten is overgegaan tot de verkoop van reststroken snippergroen.

Capaciteit A15 en A27
Bij de PPN 2018 is voor de jaren 2018, 2019 en 2020 jaarlijks € 75.000 beschikbaar voor capaciteit (kennis en tijd) ten behoeve van het project capaciteitsvergroting A27/A15. Deze uitgaven worden gedekt uit de reserve infrastructuur.

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Treasury / nutsbedrijven
In 2020 zijn de aandelen van Eneco verkocht voor € 27,85 mln. De kosten voor herfinanciering van langlopende leningen zijn € 1,77 mln.

Parkeerautomaten
De lagere opbrengsten door corona zijn volledig gecompenseerd.

Algemene uitkering coronamiddelen
De extra kosten voor corona zijn op diverse onderdelen gecompenseerd.

Resultaat verkopen
Conform het vastgoedbeleid zijn er panden en gronden verkocht.

Jeugd
Voor jeugd is via de meicirculaire extra geld ontvangen voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

Programma Overhead, VPB en onvoorzien

Organisatieontwikkeling
Voor de doorontwikkeling van personeel wordt een gedeelte uit de reserve ‘organisatieontwikkeling’ ontrokken. De doorontwikkeling richt zich op management, medewerkers, kwaliteit, processen en systemen, houding en gedrag.

Inhuurbudgetten t.b.v. corona
Als gevolg van de coronacrisis is extra capaciteitsinzet nodig geweest voor diverse teams.

Gorinchem Duurzaam Digitaal
In de raadsvergadering van december 2018 heeft de raad ingestemd met het plan Gorinchem Duurzaam Digitaal. De uitgaven hebben betrekking op vervanging van de inzet van bestaande capaciteit tijdens de duur van het project. De kosten worden gedekt uit de reserve ICT.