Totaaloverzicht van incidentele baten en lasten

Om een structureel evenwicht vast te stellen is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel is en welk deel structureel. In het hiervoor gepresenteerde totaaloverzicht van baten en lasten staan zowel de structurele als de incidentele posten. Voor het overzicht incidentele baten en lasten geldt de begroting na wijziging als referentiekader. Op basis van dit overzicht worden de betreffende werkelijke incidentele baten en lasten in de jaarstukken 2021 toegelicht. Daarnaast worden de niet geraamde incidentele posten groter dan € 100.000 en de posten die worden verrekend met de reserves toegelicht.

Nr.

Incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000; -)

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Jaarrekening 2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma Bestuur en Ondersteuning

1.

Verkiezingen

-

-

-

114

-

-114

76

-

-76

Totaal programma Bestuur en Ondersteuning

-

-

-

114

-

-114

76

-

-76

Programma Veiligheid

2.

Cameratoezicht

-

-

-

102

102

-

-

102

102

3.

Corona tijdelijke ondersteuning

-

-

-

135

135

-

94

94

-

4.

Aanleg tunnel station Gorinchem

300

300

-

300

300

-

300

300

-

Totaal programma Veiligheid

300

300

-

537

537

-

394

496

102

Programma Verkeer en Vervoer

5.

Verkeer- en parkeeronderzoek

-

-

-

1.045

-

-1.045

409

-

-409

6.

Parkeren

-

-

-

40

-174

-214

1

-194

-195

Totaal programma Verkeer en Vervoer

-

-

-

1.085

-174

-1.259

410

-194

-604

Programma Economie

7.

Reactievatiefonds

-

-

-

295

20

-275

125

20

-105

8.

Grondexploitatie Groote Haar

2.487

1.220

-1.267

7.118

1.200

-5.918

2.344

30

-2.314

8.

Mutatie boekwaarde

8.796

4.288

-4.508

1.763

7.911

6.148

314

2.377

2.063

8.

Vrijval herziening grondexploitatie Groote Haar

-

-

-

-

-

-

-

1.011

1.011

8.

Grondexploitatie Oost II

487

7.575

7.088

223

563

340

115

285

170

8.

Mutatie boekwaarde

1.314

-1.314

571

-571

-82

82

8.

Winstneming grondexploitatie Oost II

-

-

-

-

-

-

-

-82

-82

Totaal programma Economie

13.084

13.083

-1

9.970

9.694

-276

2.816

3.641

825

Programma Onderwijs

9.

IHP Gorinchem-Oost

140

-

-140

140

-

-140

41

-

-41

10.

Exploitatiekosten IAC

-

-

-

553

-

-553

313

75

-238

11.

Sloopkosten school Lange Slagenstraat

226

-

-226

226

-

-226

-

-

-

Totaal programma Onderwijs

366

-

-366

919

-

-919

354

75

-279

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

12.

Combinatiefuncties

141

-

-141

85

196

111

5

73

68

13.

Cultuureducaties (corona)

-

-

-

561

-

-561

89

-

-89

14.

Filmfestival

50

-

-50

50

-

-50

50

-

-50

Totaal programma Sport, Cultuur en Recreatie

191

-

-191

696

196

-500

144

73

-71

Programma Sociaal Domein

15.

Aanpak eenzaamheid

50

-

-50

71

-

-71

67

-

-67

16.

Wijkteams

82

-

-82

91

-

-91

-

-

-

17.

Inkomensregelingen

-

-

-

2.218

2.420

202

1.969

2.516

547

18.

Begeleide- en arbeidsparticipatie

-

-

-

358

-

-358

512

-

-512

19.

Begeleiding en huishoudelijke ondersteuning

-

-

-

146

-

-146

48

-

-48

Totaal programma Sociaal Domein

132

-

-132

2.884

2.420

-464

2.596

2.516

-80

Programma Duurzaamheid

20.

Afvalverwerking Waardlanden

-

-

-

59

126

67

-

302

302

21.

Mobiliteitsplan/duurzaamheidsprojecten

359

-

-359

495

-

-495

144

-

-144

22.

Reductie energiegebruik woningen

-

-

-

378

378

-

208

378

170

Totaal programma Duurzaamheid

359

-

-359

932

504

-428

352

680

328

Programma VROSV

23.

Implementatie omgevingswet

-

-

-

-

10

10

388

10

-378

24.

Grondexploitatie Mollenburg

819

-819

558

-

-558

408

1.782

1.374

24.

Mutatie boekwaarde Mollenburg

-

1.382

1.382

-

1.451

1.451

-

24.

Mutatie boekwaarde grexen

4.123

2.292

-1.831

7.156

1.896

-5.260

7.201

2.836

-4.365

24.

Vrijval voorziening grondexploitatie Mollenburg

-

-

-

-

-

-

-

35

35

24.

Grondexploitatie Kleine Haarsekade

-

-

-

32

344

312

49

-

-49

24.

Winstneming grondexploitatie kleine Haarsekade

-

-

-

98

-

-98

-

39

39

24.

Grondexploitatie Lingewijk Noord

1.136

-

-1.136

485

-

-485

482

5.419

4.937

24.

Mutatie boekwaarde Lingewijk Noord

-

2.740

2.740

-

5.360

5.360

1.896

-

-1.896

24.

Winstneming grondexploitatie Lingewijk Noord

337

-

-337

724

-

-724

-

1.896

1.896

24.

Woningexploitatie

-

-

-

-

399

399

-

399

399

25.

Grondexploitatie CV Hoog Dalem

-

416

416

-

700

700

-

505

505

25.

Vrijval voorziening CV Hoog Dalem

-

-

-

-

-

-

-

497

497

26.

ISV stegenproject

-

-

-

38

-

-38

1

-

-1

27.

Verkoop stroken snippergroen

-

-

-

50

100

50

74

85

11

Totaal programma VROSV

6.415

6.830

415

9.141

10.260

1.119

10.499

13.503

3.004

Programma Algemene dekkingsmiddelen

28.

Parkeerautomaten

-

-

-

-

-384

-384

-

-301

-301

29.

Algemene uitkering

-

-

-

-

3.212

3.212

-

2.913

2.913

30.

Teruggave btw Belastingdienst

-

-

-

100

762

662

100

820

720

31.

Resultaat (grond-pand) verkopen

-

-

-

444

485

41

444

485

41

Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen

-

-

-

544

4.075

3.531

544

3.917

3.373

Programma Overhead, VPB en onvoorzien

32.

Huisvesting na corona

-

-

-

150

-

-150

-

-

-

33.

Gorinchem Duurzaam Digitaal

16

-

-16

150

-

-150

174

-

-174

34.

Organisatieontwikkeling

-

-

-

541

-

-541

541

-

-541

Totaal programma Overhead, VPB en onvoorzien

16

-

-16

841

-

-841

715

-

-715

Mutaties reserves¹:1

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Algemene reserve

-

301

301

1.404

301

-1.103

1.404

202

-1.202

Reserve infrastructuur(fonds)

616

-

-616

1.179

7.039

5.860

983

6.365

5.382

Reserve tarieven reiniging

4

-

-4

100

-

-100

499

-

-499

Reserve ISV stegenproject

-

-

-

-

38

38

-

1

1

Reserve combinatiefuncties

-

61

61

-

61

61

-

61

61

Reserve sociaal domein

-

660

660

297

1.258

961

297

1.258

961

Reserve duurzaamheid

100

360

260

100

1.648

1.548

100

1.038

938

Reserve omgevingswet

-

-

-

-

10

10

-

10

10

Reserve stimuleringsregeling woningbouw

-

-

-

-

10

10

-

10

10

Reserve organisatieontwikkeling

-

-

-

-

541

541

-

541

541

Reserve ICT

100

16

-84

100

266

166

100

174

74

Reserve IFFG

-

50

50

-

50

50

-

50

50

Aflossingsreserve stedelijke ontwikkeling

-

-

-

255

-

-255

239

-

-239

Dekkingsreserve i-lab

-

-

-

2.103

553

-1.550

2.103

238

-1.865

Afschrijvingsreserve Banneweg

250

-

-250

250

-

-250

250

-

-250

Reserve warmtenet stadhuis

-

-

-

865

-

-865

865

-

-865

Afschrijvingsreserve Hoefslag

-

-

-

1.501

-

-1.501

1.501

-

-1.501

Afschrijvingsreserve herinrichting Haarsekade

-

-

-

2.350

-

-2.350

2.350

-

-2.350

Afschrijvingsreserve t' Gilde

-

-

-

1.468

-

-1.468

1.468

-

-1.468

Afschrijvingsreserve gymzaal J. van Egmond

-

-

-

300

-

-300

300

-

-300

Afschrijvingsreserve bruggen en kunstwerken

-

-

-

288

-

-288

288

-

-288

Afschrijvingsreserve camera's

-

-

-

50

-

-50

50

-

-50

Reserve sloopkosten school Lange Slagenstraat

-

226

226

-

226

226

-

-

-

Totaal mutaties reserves

1.070

1.674

604

12.610

12.001

-609

12.797

9.948

-2.849

Totaal incidentele baten en lasten

21.933

21.887

-46

40.273

39.513

-760

31.697

34.655

2.958

Begrotingssaldo

654

-

-654

-

-

-

-

-

-

Totaal inclusief begrotingssaldo

22.587

21.887

-700

40.273

39.513

-760

31.697

34.655

2.958

  1. 1Een toelichting op de mutaties in de reserves staat in de bijlage reserves

Programma Bestuur en Ondersteuning

1. Verkiezingen
Van de eenmalig van het Rijk ontvangen middelen om de gemeente te compenseren voor de extra kosten voor de landelijke verkiezingen als gevolg van de coronamaatregelen is in 2021 € 76.000 uitgegeven.

Programma Veiligheid

2. Cameratoezicht
Tijdens het onderzoek naar de Camera Uitleesruimte (Cur) is gebleken dat er over de afgelopen jaren enkele facturen per abuis niet zijn verzonden naar Security 5. Dit leidt tot incidenteel hogere baten van € 102.000.

3. Corona tijdelijke ondersteuning
Voor tijdelijke ondersteuning voor corona is er voor inhuur van Boa’s incidenteel € 94.000 ontvangen van het Rijk.

4. Aanleg tunnel station Gorinchem
De voetgangerstunnel bij station Gorinchem is opgeleverd en de van de Provincie ontvangen subsidie ad € 300.000 wordt in 2022 betaald aan ProRail.

Programma Verkeer en Vervoer

5. Verkeer- en parkeeronderzoek
De beschikbare middelen voor de diverse onderzoeksbudgetten Verkeer en Mobiliteit zijn niet volledig besteed. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Infrastructuur en zijn zodoende incidenteel.

6. Parkeren
Betreft de lagere parkeeropbrengsten als gevolg van corona.

Programma Economie

7. Reactivatiefonds
Dit betreft middelen uit het reactivatiefonds voor het verkleinen kernwinkelgebied, initiatievensfonds, kennisvoucher, platform ondernemerschap & klaar voor de start na corona, i.c. het ondersteunen van de economie tijdens en na corona.

8. Grondexploitaties bedrijventerreinen
Dit betreffen de lasten en baten van de grondexploitaties, met per saldo een vrijval uit de verliesvoorziening Groote Haar en een correctie op de winstneming Oost II. De lasten en baten van deze grondexploitaties zijn incidenteel.

Programma Onderwijs

9. IHP Gorinchem-Oost
Voor de Regenboogschool, locatie Laag Dalemseweg, is een budget voor sloop en verhuizing naar de brede school Dalemplein geraamd van € 140.000. Hiervan is in 2021 € 41.000 besteed en deze lasten worden gedekt via een onttrekking aan de algemene reserve.

10. Exploitatiekosten I_lab
Voor de eenmalige kosten I_lab zoals projectleiding, programmaontwikkeling, hotspots, etc. is in 2021 € 553.000 geraamd. Hiervan is € 313.000 besteed en we hebben eenmalig € 75.000 aan bijdragen in de aanloop- en ontwikkelkosten van schoolbesturen ontvangen. Het saldo van € 238.000 wordt gedekt via een onttrekking aan de bestemmingsreserve I_lab. Na de realisatie van het I_lab komt de exploitatie in handen van de coöperatie I_lab.

11. Sloopkosten school Lange Slagenstraat
De geplande sloop van de school aan de Lange slagenstraat heeft nog niet plaatsgevonden en zowel het eenmalige sloopbudget ad € 226.000 als de dekking uit de algemene reserve zijn doorgeschoven naar 2022. 

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

12. Combinatiefuncties
De in 2021 eenmalig ontvangen Rijksbijdragen ter hoogte van € 85.000 voor uitvoering van het Sportakkoord (€ 40.000) en voor de aanvulling hierop (€ 45.000) zijn voor € 5.000 besteed. Ook hebben wij vanuit de specifieke uitkering Sport een bedrag van € 67.000 aan btw restitutie ontvangen.

13. Cultuureducatie
Voor het vierde steunpakket jeugd 2020, het steunpakket jeugd 2021, het steunpakket voor activiteiten en ontmoetingen jeugd en voor Jeugd aan Zet heeft Gorinchem voor de aanpak van coronagevolgen per saldo € 561.000 ontvangen. Hiervan is € 89.000 uitgegeven.

14. Filmfestival
Voor de subsidiëring van het Internationaal FilmFestival Gorinchem is in 2020 € 180.000 in een bestemmingsreserve gestort. De subsidie voor 2021 ad € 50.000 is verstrekt. Hiervoor is € 50.000 aan deze reserve IFFG onttrokken.

Programma Sociaal Domein

15. Aanpak eenzaamheid
Voor lokale aanpak eenzaamheid is € 67.000 uitgegeven aan netwerk versterking senioren 65+.

16.Wijkteams
Voor diverse projecten binnen het programma sociaal domein wordt, incidenteel, een beroep gedaan op de reserve sociaal domein.

17. Inkomensregelingen
De ontvangen Rijksbijdrage in het kader van de Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (€ 1.7 mln) en voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (€ 0.2 mln ontvangen via de algemene uitkering), totaal € 1,9 mln is doorbetaald naar Avres die deze regeling voor Gorinchem uitvoert. Avres had in 2020 een positief rekeningresultaat wat ze gedeeltelijk terugbetaald hebben in 2021 aan de deelnemende gemeenten. Voor Gorinchem bedroeg dit € 730.000. In het kader van de Bijstand Besluit Zelfstandigen hebben we de afrekening 2020 ter hoogte van € 40.000 in 2021 ontvangen.

18. Begeleide- en arbeidsparticipatie
De ontvangen Rijksbijdrage in het kader van de Begeleide- en Arbeidsparticipatie van in totaal € 512.000 is ontvangen voor corona en overgemaakt naar Avres. Avres voert deze regeling uit voor Gorinchem.

19. Schuldhulpverlening, Wmo begeleiding en huishoudelijke ondersteuning
De ontvangen Rijksbijdrage in het kader van Schuldhulpverlening van in totaal € 96.000 is ontvangen voor corona en overgemaakt naar Avres. Avres voert deze regeling uit voor Gorinchem. In de jaarrekening 2020 is er als (corona) nog te betalen voor de zorgaanbieders voor Wmo huishoudelijke ondersteuning en begeleiding € 48.000 opgenomen, achteraf bleek dit niet nodig te zijn.

Programma Duurzaamheid

20. Afvalverwerking Waardlanden
Conform de gemeenschappelijke regeling Waardlanden is het incidentele surplus boven het reserveplafond Waardlanden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten, voor Gorinchem een bedrag van € 118.000. Ook het overschot op de verwerkingskosten 2020 dat in 2021 niet benodigd bleek, is in 2021 eenmalig uitgekeerd aan de gemeenten, voor Gorinchem € 183.000.

21. Milieubeleidsplan/Duurzaamheidsprojecten
Dit betreft middelen die ter beschiking zijn gesteld voor diverse projecten die gedekt zijn uit de reserve Duurzaamheid. Dit betreft incidentele projecten en incidentele onttrekkingen uit de reserve.

22. Reductie energiegebruik woningen
Dit betreft door het Rijk ontvangen incidentele middelen om energiereductie te stimuleren.

Programma VROSV

23. Implementatie omgevingswet
Voor de voorbereiding op de omgevingswet is een incidenteel budget ter beschikking gesteld door de raad, waarvan een deel is gedekt door de reserve omgevingswet. Dit is een incidenteel project.

24. Grondexploitaties (niet bedrijventerrein)
De winstneming op Lingewijk Noord, Kleine Haarsekade en de lagere verliesvoorziening voor Mollenburg zorgen voor een netto baat van (€ 1.970.000). De lasten en baten van de grondexploitaties zijn incidenteel.

25. CV Hoog Dalem
De voorziening voor de ontwikkeling van het zogeheten middengebied Hoog Dalem valt gedeeltelijk vrij. Verder wordt er een bijdrage ontvangen vanuit de CV Hoog Dalem voor de realisatie van bovenwijkse voorzieningen, op basis van de verkochte m2 grond. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de reserve infrastructuur.

26. ISV stegenproject
De uitgaven in het kader van het ISV stegenplan worden gedekt door een onttrekking aan een reserve.

27. Verkoop stroken snippergroen
Als gevolg van de in de beleidsnota Snippergroen 2019 genoemde uitgangspunten is overgegaan tot de verkoop van reststroken snippergroen. De lasten en baten van dit project zijn incidenteel.

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

28. Parkeerautomaten
Dit betreft de lagere parkeerbelasting als gevolg van corona.

29. Algemene uitkering
De extra kosten die wij in 2021 hebben gemaakt door corona zijn door het Rijk op diverse onderdelen gecompenseerd.

30. Teruggave btw belastingdienst
De afgelopen jaren is op initiatief van de gemeente een btw-onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was enerzijds het beoordelen of we in alle gevallen op een juiste manier met de btw omgaan en anderzijds het afwikkelen van enkele lopende bezwaarschriften over ten onrechte teveel betaalde btw. In goed overleg met de belastingdienst is er in 2021 een vaststellingovereenkomst gesloten, waarmee alle btw-vraagstukken zijn afgerond. Dit heeft ertoe geleid dat we recht hebben op een incidentele belastingteruggave. Om de kosten van de werkzaamheden in 2021 te dekken, alle conclusies van het onderzoek op de juiste wijze te borgen in de organisatie en een extra controle uit te voeren over boekjaar 2020 is € 100.000 nodig als uitvoeringsbudget. Het restant levert een incidenteel voordeel op van € 720.000.

31. Resultaat (grond-pand) verkopen
Dit betreft de verkoopopbrengt van een pand alsmede de afboeking van het actief als last. De lasten en baten zijn incidenteel.

Programma Overhead, VPB en onvoorzien

32. Huisvesting na corona
Voor de het project Huisvesting na corona is een eenmalig budget geraamd van € 150.000. Er hebben in 2021 geen uitgaven plaatsgevonden.

33. Gorinchem Duurzaam Digitaal
De uitgaven voor het project Gorinchem Duurzaam Digitaal worden gedekt door een onttrekking aan de reserve ICT.

34. Organisatieontwikkeling
Voor de doorontwikkeling van personeel, gericht op management, medewerkers, kwaliteit, processen en systemen, houding en gedrag, is een bedrag van € 541.000 aan de reserve ‘organisatieontwikkeling’ onttrokken.