Totaaloverzicht van baten en lasten

In het onderstaande overzicht zijn alle lasten en baten opgenomen per programma, inclusief de mutaties in de reserves. De algemene dekkingsmiddelen zijn verbijzonderd, conform het voorschrift in het BBV.

Overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Saldo 2020

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Totaal

BATEN EN LASTEN

Programma Bestuur en Ondersteuning

3.896

1.100

3.780

1.070

3.693

1.059

87

-11

76

Programma Veiligheid

5.089

764

5.482

661

5.157

361

326

-300

26

Programma Verkeer en Vervoer

9.075

3.867

9.173

4.189

8.613

3.778

560

-411

149

Programma Economie

10.264

9.194

10.668

9.315

8.581

9.719

2.087

404

2.491

Programma Onderwijs

8.166

2.340

9.823

3.122

9.742

3.376

81

254

336

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

12.203

2.140

13.019

2.312

11.830

1.812

1.189

-500

689

Programma Sociaal Domein

52.093

13.731

61.420

20.466

61.181

20.618

239

152

391

Programma Duurzaamheid

8.761

8.601

10.752

8.926

9.867

8.644

885

-282

603

Programma VROSV

8.256

6.950

8.828

7.996

7.798

9.767

1.030

1.771

2.801

Gerealiseerde baten en lasten

117.803

48.687

132.946

58.057

126.461

59.134

6.484

1.077

7.561

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Totaal

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

631

12.387

631

11.706

596

11.476

35

-230

-196

Dividend

0

973

0

1.188

7

1.037

-7

-151

-158

Saldo van de financieringsfunctie

-92

226

1.548

27.857

1.558

27.799

-10

-58

-68

Algemene uitkeringen

0

67.802

0

72.988

0

73.665

0

677

677

Overige algemene dekkingsmiddelen

546

0

265

990

210

1.591

55

601

656

Overzicht overhead

12.194

479

12.754

746

12.958

683

-204

-63

-267

Overzicht onvoorzien

100

0

100

0

0

0

100

0

100

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien

13.379

81.867

15.298

115.475

15.329

116.252

-31

776

745

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

131.182

130.554

148.243

173.532

141.790

175.386

6.453

1.853

8.306

Overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Saldo 2020

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Totaal

MUTATIES RESERVES

Programma Bestuur en Ondersteuning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma Verkeer en Vervoer

650

0

7.803

517

7.803

229

0

-288

-288

Programma Economie

0

50

0

50

0

50

0

0

0

Programma Onderwijs

0

226

0

0

0

0

0

0

0

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

0

75

180

255

180

255

0

0

0

Programma Sociaal Domein

0

587

98

1.606

98

1.215

0

-391

-391

Programma Duurzaamheid

208

150

5.290

550

5.290

367

0

-183

-183

Programma VROSV

395

75

2.515

114

2.415

76

99

-38

61

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

0

359

15.299

1.504

15.299

1.504

0

0

0

Overzicht overhead

200

925

200

1.500

200

1.491

0

-9

-9

Overzicht heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overzicht onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

1.453

2.446

31.385

6.096

31.285

5.187

99

-908

-809

Gerealiseerd resultaat

132.635

133.000

179.628

179.628

173.075

180.573

6.553

945

7.497

Begrotingssaldo

365

0

0

0

0

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat inclusief begrotingssaldo

133.000

133.000

179.628

179.628

173.075

180.573

-6.553

945

7.497

Een toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 na wijziging en de jaarrekening 2020 staat per programma in de programmaverantwoording.