Totaaloverzicht van baten en lasten

In het onderstaande overzicht zijn alle lasten en baten opgenomen per programma, inclusief de mutaties in de reserves. De algemene dekkingsmiddelen zijn verbijzonderd, conform het voorschrift in het BBV.

Overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Jaarrekening 2021

Saldo 2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Totaal

BATEN EN LASTEN

Programma Bestuur en Ondersteuning

4.050

923

3.816

923

3.514

1.058

301

135

437

Programma Veiligheid

5.012

658

5.623

991

5.422

1.040

201

49

250

Programma Verkeer en Vervoer

9.022

3.499

9.959

3.065

9.211

3.279

747

214

962

Programma Economie

14.299

13.267

11.483

9.878

4.129

3.817

7.354

-6.061

1.293

Programma Onderwijs

8.116

2.302

10.621

2.773

10.425

3.532

196

758

954

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

12.258

2.143

13.152

2.013

12.046

1.941

1.106

-72

1.034

Programma Sociaal Domein

54.834

14.645

62.141

18.471

60.187

18.519

1.954

48

2.002

Programma Duurzaamheid

10.115

9.240

11.661

9.638

10.616

9.890

1.044

252

1.296

Programma VROSV

9.594

8.543

13.321

12.446

14.317

16.305

-996

3.859

2.863

Gerealiseerde baten en lasten

127.300

55.219

141.777

60.198

129.868

59.381

11.908

-817

11.091

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Totaal

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

649

12.373

649

11.639

629

11.754

19

115

134

Dividend

0

480

0

473

0

541

0

68

68

Saldo van de financieringsfunctie

201

21

-123

22

-109

32

-14

10

-4

Algemene uitkeringen

0

70.928

0

78.835

0

79.224

0

390

390

Overige algemene dekkingsmiddelen

805

0

212

1.266

491

1.305

-279

40

-239

Overzicht overhead

11.795

497

13.033

531

12.724

476

309

-55

254

Overzicht heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overzicht onvoorzien

100

0

100

0

0

0

100

0

100

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien

13.549

84.299

13.870

92.764

13.735

93.332

135

568

703

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

140.849

139.518

155.646

152.963

143.604

152.714

12.043

-249

11.794

Overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Jaarrekening 2021

Saldo 2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Totaal

MUTATIES RESERVES

Programma Bestuur en Ondersteuning

0

0

285

0

285

0

0

0

0

Programma Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma Verkeer en Vervoer

450

16

3.619

3.991

3.619

3.317

0

-674

-674

Programma Economie

0

50

65

50

65

50

0

0

0

Programma Onderwijs

0

226

4.832

3.843

4.832

3.302

0

-541

-541

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

0

111

288

111

288

111

0

0

0

Programma Sociaal Domein

0

660

297

1.258

297

1.258

0

0

0

Programma Duurzaamheid

104

366

1.064

1.648

1.464

1.038

-400

-610

-1.010

Programma VROSV

416

0

700

58

505

21

195

-37

159

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

0

301

1.359

3.526

1.344

3.427

16

-99

-83

Overzicht overhead

100

16

100

808

100

715

0

-92

-92

Overzicht heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overzicht onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

1.070

1.746

12.609

15.293

12.798

13.240

-189

-2.053

-2.242

Gerealiseerd resultaat

141.918

141.264

168.256

168.256

156.402

165.953

11.854

-2.302

9.551

Begrotingssaldo

-654

0

0

0

0

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat inclusief begrotingssaldo

141.264

141.264

168.256

168.256

156.402

165.953

-11.854

-2.302

9.551

Een toelichting op de verschillen tussen de begroting 2021 na wijziging en de jaarrekening 2021 staat per programma in de programmaverantwoording.