Overzicht begrotingsonrechtmatigheid

Begrotingsonrechtmatigheid
In de begroting staan budgetten voor lasten/bestedingen en baten/opbrengsten. Bestedingen boven het begrotingsbedrag op programmaniveau zijn onrechtmatige uitgaven, ook wel begrotingsonrechtmatigheid genoemd. Ook overschrijdingen op investeringskredieten zijn onrechtmatig. Volgens het geldende afwijkingenbeleid, worden beïnvloedbare afwijkingen boven de € 50.000 (en nieuw beleid) vooraf voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor investeringen ligt deze grens ook op € 50.000. Overige afwijkingen worden achteraf verantwoord door het college. Voor zover de budgetten voor laatstgenoemde afwijkingen niet bij de Turap zijn bijgesteld, wordt hierover verantwoording afgelegd in de jaarrekening. In de hieronder opgenomen overzichten staat voor welke programma's en bij welke investeringen sprake is van een overschrijding. Deze overschrijdingen worden afzonderlijk toegelicht. Afhankelijk van de oorzaak van de overschrijding en de mate van beïnvloedbaarheid ervan, tellen de overschrijdingen wel of niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant. In het geval dat de overschrijding niet meetelt, dan is dit expliciet vermeld. Met het vaststellen van de jaarrekening autoriseert de gemeenteraad deze onrechtmatigheden.

Begrotingsonrechtmatigheid
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Begrotings-afwijking

Lasten

Lasten

Lasten

Programma Bestuur en Ondersteuning

3.780

3.693

87

Programma Veiligheid

5.482

5.157

326

Programma Verkeer en Vervoer

9.173

8.613

560

Programma Economie

10.668

8.581

2.087

Programma Onderwijs

9.823

9.742

81

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

13.019

11.830

1.189

Programma Sociaal Domein

61.420

61.181

239

Programma Duurzaamheid

10.752

9.867

885

Programma VROSV

8.828

7.798

1.030

Totaal programma's

132.946

126.461

6.484

Algemene dekkingsmiddelen Overhead, VPB en Onvoorzien

15.298

15.329

-31

Totaal

148.243

141.790

6.453

Begrotingssaldo

0

0

0

Totaal incl. begrotingssaldo

148.243

141.790

6.453

Er zijn geen beïnvloedbare afwijkingen (overschrijdingen) boven de € 50.000 per programma. Er volgt dus ook geen nadere toelichting.

Begrotingsonrechtmatigheid investeringen
In de hieronder opgenomen overzicht staat voor welke investeringen sprake is van een overschrijding. Deze overschrijdingen worden afzonderlijk toegelicht. De afwijkingen van de investeringen van € 50.000 of groter worden toegelicht.

Begrotingsonrechtmatigheid (bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroot

Gerealiseerd

Verschil

Investering

Lasten

Lasten

Saldo

Aanvulling herinrichting terrein winkelcentrum Kwakernaat

0

4

-4

Buitenruimte gemeentehuis

30

47

-17

Huis van inspiratie, Grote Markt

150

188

-38

Inventaris RAG

49

51

-2

Beschoeiingen 2019

519

528

-9

Duurzaamheid 2018 15 jr

194

212

-18

Fietsenstalling stadhuisplein

70

74

-4

Totaal

1.012

1.104

-92

Bij afwijkingen kleinder dan € 50.000 wordt door het college achteraf verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad. Er zijn derhalve geen overschrijding die meetellen in het oordeel over de begrotingsonrechtigheid.