Overzicht begrotingsonrechtmatigheid

Begrotingsonrechtmatigheid
In de begroting staan budgetten voor lasten/bestedingen en baten/opbrengsten. Bestedingen boven het begrotingsbedrag op programmaniveau zijn onrechtmatige uitgaven, ook wel begrotingsonrechtmatigheid genoemd. Ook overschrijdingen op investeringskredieten zijn onrechtmatig. Volgens het geldende afwijkingenbeleid, worden beïnvloedbare afwijkingen boven de € 50.000 (en nieuw beleid) vooraf voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor investeringen ligt deze grens ook op € 50.000. Overige afwijkingen worden achteraf verantwoord door het college. Voor zover de budgetten voor laatstgenoemde afwijkingen niet bij de Turap zijn bijgesteld, wordt hierover verantwoording afgelegd in de jaarrekening. In de hieronder opgenomen overzichten staat voor welke programma's en bij welke investeringen sprake is van een overschrijding. Deze overschrijdingen worden afzonderlijk toegelicht. Afhankelijk van de oorzaak van de overschrijding en de mate van beïnvloedbaarheid ervan, tellen de overschrijdingen wel of niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant. In het geval dat de overschrijding niet meetelt, dan is dit expliciet vermeld. Met het vaststellen van de jaarrekening autoriseert de gemeenteraad deze onrechtmatigheden.

Begrotingsonrechtmatigheid
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2021 na wijziging

Jaarrekening 2021

Begrotings-afwijking

Lasten

Lasten

Lasten

Programma Bestuur en Ondersteuning

3.816

3.514

301

Programma Veiligheid

5.623

5.422

201

Programma Verkeer en Vervoer

9.959

9.211

747

Programma Economie

11.483

4.129

7.354

Programma Onderwijs

10.621

10.425

196

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

13.152

12.046

1.106

Programma Sociaal Domein

62.141

60.187

1.954

Programma Duurzaamheid

11.661

10.616

1.044

Programma VROSV

13.321

14.317

-996

Totaal programma's

141.777

129.868

11.908

Algemene dekkingsmiddelen Overhead, VPB en Onvoorzien

13.870

13.735

135

Totaal

155.646

143.604

12.043

Begrotingssaldo

0

0

0

Totaal incl. begrotingssaldo

155.646

143.604

12.043

Programma VROSV
Op taakveld 82 (grondexploitatie niet bedrijventerrein) worden de gemeentelijke grondexploitaties voor woningbouw gerealiseerd. Door snellere fasering zijn meer kosten gerealiseerd dan begroot. De bijbehorende extra baten zorgen per saldo echter voor een voordeel op dit taakveld. Deze overschrijding telt dan ook niet mee als begrotingsonrechtmatigheid.

Begrotingsonrechtmatigheid investeringen
In de hieronder opgenomen overzicht staat voor welke investeringen sprake is van een overschrijding. Deze overschrijdingen worden afzonderlijk toegelicht. De afwijkingen van de investeringen van € 50.000 of groter worden toegelicht.

Begrotingsonrechtmatigheid (bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroot

Gerealiseerd

Verschil

Investering

Lasten

Lasten

Saldo

Sociaal veilige route Buiten de Waterpoort

271

273

-2

IHP 2020 binnenklimaat

500

806

-306

Herinrichting park 10e Penninglaan

420

447

-27

Aanpassingen 1e verdieping stadhuis

184

203

-19

Software en hardware 2019

413

420

-7

Software en hardware 2021

62

64

-2

Totaal

1.850

2.213

-363

IHP 2020 binnenklimaat
Voor het optimaliseren van het binnenklimaat in de schoolgebouwen voor het primair onderwijs is een
investeringsbudget van € 5 ton beschikbaar gesteld. In 2021 hebben wij een financiële bijdrage van € 185.000 geleverd aan de diverse schoolbesturen, die optreden als bouwheer in deze. Daarnaast hebben wij voor een aantal scholen een specifieke uitkering ontvangen van per saldo € 619.000 voor ventilatie in scholen, gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Deze uitkering is 1 op 1 doorgezet naar de schoolbesturen om hiermee de betreffende maatregelen te bekostigen en verantwoord op het investeringsbudget IHP 2020 binnenklimaat. De uitkering is vrijwel volledig ontvangen in de maanden oktober en november 2021. Voor deze gevolgen kon de begroting niet meer tijdig worden bijgesteld en deze telt daarom niet mee in het oordeel over de begrotingsonrechtmatigheid.