Balans per 31 december 2021

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2021

31-12-2020

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

284

405

Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio

63

73

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

221

332

Materiële vaste activa

167.676

162.474

In erfpacht uitgegeven gronden

5.680

5.680

Overige investeringen met een economisch nut

120.248

114.544

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

23.348

24.029

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

18.400

18.221

Financiële vaste activa

3.865

2.619

Kapitaalverstrekkingen aan

- deelnemingen

3.444

2.084

Overige langlopende leningen

421

535

Totaal vaste activa

171.825

165.498

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

45.851

47.332

Grond- en hulpstoffen

2

2

Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

45.172

46.768

Gereed product en handelsgoederen

677

562

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

15.176

26.337

Vorderingen op openbare lichamen

5.696

5.529

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar

7.263

16.795

Overige vorderingen

2.217

4.013

Liquide middelen

684

324

Kassaldi

40

21

Banksaldi

644

303

Overlopende activa

4.764

3.040

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

963

137

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.033

789

Nog te ontvangen bedragen

2.768

2.114

Totaal vlottende activa

66.475

77.033

TOTAAL ACTIVA

238.300

242.531

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2021

31-12-2020

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

95.164

86.054

Algemene reserve

29.571

27.666

Bestemmingsreserves

56.041

50.892

Gerealiseerde resultaat

9.552

7.496

Voorzieningen

19.259

18.211

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

6.023

6.953

Onderhoudsvoorzieningen

6.609

5.016

Door derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

5.146

4.886

Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen

1.481

1.356

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

111.240

124.335

Onderhandse leningen van

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

99.740

111.835

- openbare lichamen

6.000

7.000

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

5.500

5.500

Waarborgsommen

-

-

Totaal vaste passiva

225.663

228.600

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

3.844

5.309

Banksaldi

-

-

Overige schulden

3.844

5.309

Overlopende passiva

8.793

8.622

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

6.912

6.470

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

1.672

1.776

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

209

376

Totaal vlottende passiva

12.637

13.931

TOTAAL PASSIVA

238.300

242.531

Gewaarborgde geldleningen

801.121

829.463

Gewaarborgde garantstellingen

12.323

14.788