Balans per 31 december 2020

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2019

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

405

529

Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio

73

83

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

332

446

Materiële vaste activa

162.474

157.706

In erfpacht uitgegeven gronden

5.680

647

Overige investeringen met een economisch nut

114.544

114.793

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

24.029

24.744

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

18.221

17.522

Financiële vaste activa

2.619

2.818

Kapitaalverstrekkingen aan

- deelnemingen

2.084

2.208

Overige langlopende leningen

535

610

Totaal vaste activa

165.498

161.053

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

47.332

47.973

Grond- en hulpstoffen

2

2

Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

46.768

47.333

Gereed product en handelsgoederen

562

638

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

26.337

8.121

Vorderingen op openbare lichamen

5.529

5.851

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar

16.795

-

Overige vorderingen

4.013

2.270

Liquide middelen

324

90

Kassaldi

21

79

Banksaldi

303

11

Overlopende activa

3.040

2.549

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

137

46

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

789

128

Nog te ontvangen bedragen

2.114

2.375

Totaal vlottende activa

77.033

58.733

TOTAAL ACTIVA

242.531

219.786

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2019

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

86.054

52.459

Algemene reserve

27.666

26.780

Bestemmingsreserves

50.892

25.488

Gerealiseerde resultaat

7.496

191

Voorzieningen

18.211

17.678

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

6.953

7.420

Onderhoudsvoorzieningen

5.016

4.684

Door derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

4.886

4.201

Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen

1.356

1.373

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

124.335

132.426

Onderhandse leningen van

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

111.835

118.926

- openbare lichamen

7.000

8.000

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

5.500

5.500

Waarborgsommen

-

-

Totaal vaste passiva

228.600

202.563

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

5.309

10.042

Banksaldi

-

3.773

Overige schulden

5.309

6.269

Overlopende passiva

8.622

7.181

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

6.470

6.171

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

1.776

796

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

376

214

Totaal vlottende passiva

13.931

17.223

TOTAAL PASSIVA

242.531

219.786

Gewaarborgde geldleningen

829.463

824.424

Gewaarborgde garantstellingen

14.788

15.290