Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2021 (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

TV01 Bestuur

1.816

-131

TV02 Burgerzaken

1.173

-509

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

525

-419

Totaal programma Bestuur en ondersteuning

3.514

-1.058

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

3.104

0

TV12 Openbare orde en Veiligheid

2.318

-1.040

Totaal programma Veiligheid

5.422

-1.040

TV21 Verkeer en vervoer

4.881

-345

TV22 Parkeren

1.131

-514

TV23 Recreatieve Havens

580

-107

TV24 Economische Havens en waterwegen

30

-107

TV25 Openbaar vervoer

2.589

-2.206

Totaal programma Verkeer en vervoer

9.211

-3.279

TV31 Economische ontwikkeling

559

-18

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.830

-3.620

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

91

-179

TV34 Economische promotie

650

0

Totaal programma Economie

4.129

-3.817

TV41 Openbaar basisonderwijs

232

0

TV42 Onderwijshuisvesting

3.020

-247

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

7.174

-3.285

Totaal programma Onderwijs

10.425

-3.532

TV51 Sportbeleid en activering

1.215

-215

TV52 Sportaccommodaties

3.369

-1.174

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

1.479

-96

TV54 Musea

1.392

-123

TV55 Cultureel erfgoed

783

-163

TV56 Media

662

-102

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.144

-68

Totaal programma Sport, cultuur en rereactie

12.046

-1.941

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

3.850

-751

TV62 Wijkteams

3.445

-331

TV63 Inkomensregelingen

21.057

-16.271

TV64 Begeleide participatie

8.612

0

TV65 Arbeidsparticipatie

2.505

0

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.301

0

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

6.681

-254

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

9.709

0

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

821

-879

TV682 Geëscaleerde zorg 18-

561

0

TV71 Volksgezondheid

1.646

-33

Totaal programma Sociaal domein

60.188

-18.520

TV72 Riolering

3.286

-3.926

TV73 Afval

4.475

-5.139

TV74 Milieubeheer

2.371

-443

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

485

-383

Totaal programma Duurzaamheid

10.616

-9.890

TV81 Ruimtelijke Ordening

912

-99

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

10.433

-13.487

TV83 Wonen en bouwen

2.972

-2.719

Totaal programma VROSV

14.317

-16.305

TV05 Treasury

-109

-573

TV061 OZB woningen

173

-4.729

TV062 OZB- niet woningen

71

-4.937

TV063 Parkeerbelasting

157

-1.434

TV064 Belasting Overig

228

-654

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

0

-79.224

TV08 Overige baten en lasten

491

-1.305

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

1.011

-92.856

TV04 Overhead

12.724

-476

Totaal programma Overhead

12.724

-476

TV010 Mutaties reserves

12.798

-13.240

Totaal Lasten en Baten

156.402

-165.954