Verloopoverzicht saldo reserves

Saldo ultimo boekjaar
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

2020

2021

Algemene reserve:

Algemene reserve

27.666

29.571

Subtotaal algemene reserve

27.666

29.571

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserves algemeen:

Infrastructuur

18.066

16.253

Tarieven reiniging

0

499

Stegen binnenstad

38

37

Station Papland

1.800

1.800

Combinatiefuncties

61

0

Sociaal Domein

5.100

4.139

Duurzaamheid

5.477

4.539

Omgevingswet

10

0

Stimuleringsregeling woningbouw

69

59

Sloopkosten Lange Slagenstraat

226

226

Organisatie-ontwikkeling

675

134

ICT

707

633

IFFG

150

100

Stedelijke ontwikkeling

1.600

1.600

Aflossing

13.000

13.239

Dekkingsreserve I-lab

0

1.865

Subtotaal bestemmingsreserves

46.979

45.123

Afschrijvingsreserve

Infra halte Papland

600

600

Avelingen

941

890

Banneweg

1.545

1.795

Trace Oost II

637

621

Waterstofproject

90

0

Herinrichting park10e Penninglaan

100

100

Warmtenet Stadhuis

0

955

Verbouwing Hoefslag 6 tbv I-Lab

0

811

Inrichting Hoefslag 6 tbv I-Lab

0

150

Openbare ruimte tbv I-Lab

0

540

Herinrichting Haarse Kades

0

2.350

't Gilde

0

1.468

Gymzaal J. van Egmond

0

300

Bruggen en kunstwerken 2022

0

288

Twee 360 graden camera's

0

50

Subtotaal afschrijvingsreserves

3.912

10.918

Totaal reserves

78.557

85.612

Het doel van de reserves staan hieronder nader toegelicht.

Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld als buffer om risico's (zoals vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing) in de exploitatie in de toekomst te kunnen opvangen.

Infrastructuur
De reserve is voor aanpassingen in de hoofdinfrastructuur.

Stegen binnenstad
Opwaardering stegen om zo de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad te verbeteren.

Station Papland
Dekking investering halte station Papland.

Combinatiefuncties
Dekking van het gemeentelijke deel lasten Combinatiefuncties en egaliseren van voor- en nadelen exploitatie Combinatiefuncties.

Sociaal Domein
Inzet voor noodzakelijke/nuttige/incidentele uitgaven voor de transformatie van het Sociaal Domein, die niet uit de reguliere exploitatiebudgetten bekostigd kunnen worden. Hiermee is het doel in grote mate een egalisatiefunctie.

Duurzaamheid
Dekking van het beleidsplan duurzaamheid 2017-2021.

Omgevingswet
Uitvoering van de omgevingswet. Deze wet bundelt de regels over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschap, natuur, cultureel en werelderfgoed.

Stimuleringsregeling woningbouw
Dekking voor diverse projecten, zoals een woonlastenfonds en groenvoorzieningen Lingewijk Zuid.

Sloopkosten Lange Slagenstraat
Dekking van de toekomstige sloopkosten van het onderwijspand Lange Slagenstraat.

Organisatie-ontwikkeling
De doorontwikkeling van de organisatie richt zicht op management, medewerkers, kwaliteit, processen en systemen, houding en gedrag en op de structuur van de organisatie.

ICT
Het doorontwikkelen van ICT over de volle breedte (systemen, hardware en software, medewerkers).

IFFG
Beschikbaar stellen van budget voor het Internationaal Film Festival Gorinchem ten behoeve van de professionalisering, cultuureducatie en doorlopende programma ontwikkeling.

Stedelijke ontwikkeling
Dient als startkapitaal voor het thema "stedelijke ontwikkeling". Uit deze reserve wordt verkennend onderzoek gedekt, maar mogelijk ook (een gedeelte van) de kosten van projecten die hieruit voortkomen.

Aflossing
Reserve die gevormd is als maatregel in de reducering van de gemeentelijke schuldpositie.

Dekkingsreserve I_lab
Dekking van de exploitatiekosten van de realisatie van het I_lab.

Afschrijvingsreserve infra halte Papland
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van de aanleg/aanpassingen infra ten behoeve van de aanleg van halte Papland.

Afschrijvingsreserve Avelingen
Dekking van een deel van de afschrijvingslasten van uitvoering Avelingen Oost en en Avelingen West.

Afschrijvingsreseve Banneweg
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van de herinrichting van de Banneweg.

Afschrijvingsreserve Tracé Oost II
Dekking van een deel van de afschrijvingslasten van de aanslutining A15 / Tracé Oost II.

Afschrijvingsreserve Waterstofproject
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten waterstofproject stadhuis.

Afschrijvingsreseve herinrichting park 10e Pennninglaan
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van de herinrichting van het park 10e Penninglaan.

Afschrijvingsreserve warmtenet stadhuis
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van de investering om het stadhuis aan te sluiten op het warmtenet.

Afschrijvingsreserve verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab
Dekking van een deel van de toekomtige afschrijvingslasten van de verbouwing Hoefslag 6 om het I_lab te realiseren.

Afschrijvingsreserve inrichting Hoefslag 6 tbv I_Lab
Dekking van toekomstige afschrijvingslasten van de inrichting van de Hoefslag 6 bij de realisatie van het I_lab.

Afschrijvingsreserve openbare ruimte tbv I_Lab
Dekking van een deel van toekomstige afschrijvingslasten van de herinrichting van de openbare ruimte van de Hoefslag 6.

Afschrijvingsreserve herinrichting Haarse Kades
Dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van de herinrichting van de Haarsekades.

Afschrijvingsreserve 't Gilde
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van de investering voor vervangende nieuwbouw voor 't Gilde.

Afschrijvingsreserve gymzaal J van Egmond
Dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van de renovatie van de gymzaal aan de Johan van Egmondstraat.

Afschrijvingsreserve bruggen en kunstwerken 2022
Dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van de investering in enkele vissteigers en bruggen in 2022.

Afschrijvingsreserve twee 360 graden camera's
Dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van twee camera's tbv toezicht Buiten de Waterpoort.