Mutaties reserves 2021 uitgesplitst

Mutaties reserves
(bedragen x € 1.000 / - = onttrekking )

2020

2021

Mutatie 2021

Algemene reserve:

Algemene reserve

27.666

29.571

1.905

Subtotaal algemene reserve

27.666

29.571

1.905

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserves algemeen

46.979

45.123

-1.856

Subtotaal bestemmingsreserves

46.979

45.123

-1.856

Afschrijvingsreserve

Afschrijvingsreserve algemeen

3.912

10.918

7.006

Subtotaal afschrijvingsreserve

3.912

10.918

7.006

Totaal reserves

78.557

85.612

7.055

Mutaties 2021 algemene reserve

Algemene reserve (bedragen in € 1.000)

Soort mutatie

Storting 2021

Onttrekking 2021

Mutaties algemene reserve:

Algemene reserve

Rekeningresultaat 2020

703

Resultaat Avres 2020

445

Motie bomen en kunst

70

Vrijval restant reactivatiebudget

65

Vrijval restant coalitieakkoord

165

Begrotingssaldo

659

Verhuiskosten ivm sloop Laagdalemseweg

41

Uitvoering sportvisie PPN 2018

80

Septembercirculaire 2018

81

Totaal mutaties algemene reserve

2.107

202

Totaal mutaties

1.905

Mutaties 2021 bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)

Soort mutatie

Storting 2021

Onttrekking 2021

Mutaties bestemmingsreserves:

Infrastructuur

Bijdrage bovenwijks CV Hoog Dalem

504

PPN 2019

200

Vrijval stelpost mobiliteit

279

Rekeningresultaat 2020

3.568

Onderzoekskosten mobiliteit

410

Parkeerbeleid parkeerprogramma binnenstad

1

Vorming reserve IAC

2.103

Vorming afschrijvingsreserve herinrichting Haarsekades

2.350

Vorming afschrijvingsreserve verbouwing Hoefslag 6 tbv I-Lab

811

Vorming afschrijvingsreserve inrichting Hoefslag 6 tbv I-Lab

150

Openbare ruimte tbv I-Lab

540

Tarieven reiniging

Storting saldo reiniging conform tarieven

499

Stegen binnenstad

Overige mutaties

1

Combinatiefuncties

Overige mutaties

61

Sociaal Domein

Resultaat 2020 DG&J

10

Deel resultaat 2020 Avres

287

Jeugd PPN 2021

336

Primitieve begroting

274

Turap 2020, aanpak eenzaamheid

50

Turap 2021, diverse mutaties

430

Dekking 2fte PPN2 2020

168

Duurzaamheid

Storting PPN 2019

100

Vorming afschrijvingsreserve warmtenet

865

Beleidsplan duurzaamheid

142

Energietransitie

31

Omgevingswet

Vrijval conform turap 2021

10

Stimuleringsregeling woningbouw

Prestatie-afspraken Poort 6

10

Organisatieontwikkeling

Overige mutaties

541

ICT

PPN 2019

100

Gorinchem Duurzaam Digitaal

174

IFFG

Overige mutaties

50

Aflossing

Saldo renteomslag

239

Dekkingsreserve I-lab

Vorming reserve

2.103

Exploitatiekosten realisatie I-lab

238

Totaal mutaties bestemmingsreserves

7.889

9.746

Totaal mutaties

-1.857

Mutaties 2021 afschrijvingsreserves

Afschrijvingsreserves (bedragen x € 1.000)

Soort mutatie

Storting 2021

Onttrekking 2021

Mutaties afschrijvingsreserve

Avelingen

Dekking afschrijvingslasten

50

Herinrichting Banneweg

Vorming reserve

250

Trace Oost II

Dekking afschrijvingslasten

16

Waterstofproject

Vrijval

90

Warmtenet Stadhuis

Vorming reserve

955

Verbouwing Hoefslag 6 tbv I-Lab

Vorming reserve

811

Inrichting Hoefslag 6 tbv I-Lab

Vorming reserve

150

Openbare ruimte tbv I-Lab

Vorming reserve

540

Herinrichting Haarse Kades

Vorming reserve

2.350

't Gilde

Vorming reserve

1.468

Gymzaal J. van Egmond

Vorming reserve

300

Bruggen en kunstwerken 2022

Vorming reserve

288

Twee 360 graden camera's

Vorming reserve

50

Totaal mutaties afschrijvingsreserves

7.162

156

Totaal mutaties

7.006