Verloopoverzicht saldo voorzieningen

Saldo ultimo boekjaar
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

2019

2020

Voorzieningen:

Algemene voorzieningen

Pensioenverplichtingen bestuurders

4.274

4.514

Wachtgelden bestuurders en medewerkers

1.468

935

Verlofsaldi

345

392

Reparatie WW

23

37

Dubieuze debiteuren

166

148

Rioolheffing

1.861

2.577

Vervanging riolering

1.374

1.355

Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden, erfpacht en voorraden)

3.476

3.267

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

25

25

Afkoopsommen grafrechten

2.315

2.283

Meerjaren onderhoudsplannen

4.684

5.016

Hoog Dalem

1.310

1.075

Subtotaal algemene voorzieningen

21.321

21.626

Voorzieningen grondexploitaties

Mollenburg

11.191

10.947

Bedrijventerrein Gorinchem Noord/ Groote Haar

7.076

6.023

Subtotaal voorzieningen grondexploitaties

18.267

16.971

Totaal voorzieningen

39.588

38.596

De voorzieningen € 38,6 mln. zijn inclusief de gevormde verliesvoorzieningen van grondexploitaties € 17,0 mln., de voorziening dubieuze debiteuren € 0,1 mln. en de voorziening afwaardering vastgoed € 3,3 mln. Deze drie genoemde voorzieningen mogen echter niet op de post "voorziening" op de balans worden opgenomen, maar moeten conform de verslaggevingsregels worden verwerkt in de balansposten voorraden, debiteuren en activa.