Mutaties voorzieningen 2020 uitgesplitst

Mutaties voorzieningen
(bedragen x € 1.000 / - = onttrekking of besteding)

2019

2020

Mutatie 2020

Voorzieningen:

Voorzieningen algemeen

21.321

21.626

305

Voorzieningen grondexploitaties

18.267

16.971

-1.296

Totaal voorzieningen

39.588

38.596

-992

Mutaties 2020 voorzieningen

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Soort mutatie

Dotatie 2020

Besteding 2020

Mutaties voorzieningen algemeen:

Pensioenverplichtingen bestuurders

Rentetoevoeging

85

Voorziening bijstellen naar contante waarde

278

Uitbetaling pensioenen

124

Wachtgelden bestuurders en medewerkers

Bijstellen voorziening op basis van meerjarige prognose

55

153

Uitbetaling wachtgelden

436

Verlofsaldi

Restant overmatig verlof 2020

48

Reparatie WW

Ontvangsten

14

Dubieuze debiteuren

Vrijval

13

Besteding

4

Rioolheffing

Egalisatie tarieven rioolheffing

716

Vervanging riolering

Begrote investering GRP 2020

760

Kapitaallasten

9

Besteding GRP 2018 en 2019 en 2020

788

Afwaardering bedrijfsgebouwen

Vrijval

104

Afwaardering gronden

Vrijval

18

Afwaardering erfpachtsgronden

Vrijval

87

Afkoopsommen grafrechten

Vooruitontvangen afkoopsommen grafrechten 2020

142

Vrijval

173

Meerjaren onderhoudsplannen

Dotaties

2.084

Bestedingen

1.472

Vrijval

280

Hoog Dalem

Herziening 1-1-2021

235

Subtotaal mutaties voorzieningen algemeen

4.192

3.887

Mutaties voorzieningen grondexploitaties:

Mollenburg

Rentetoevoeging

224

Herziening 1-1-2021

468

Bedrijventerrein Gorinchem Noord / Groote Haar

Rentetoevoeging

142

Herziening 1-1-2021

1.194

Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties

365

1.662

Totaal mutaties voorzieningen

4.558

5.550

Totaal mutaties

-992

Meerjaren onderhoudsplannen

Een groot deel van de € 280.000 vrijval wordt veroorzaakt doordat een schoolgebouw leegstaat en hierdoor het onderhoudsbudget van dit gebouw is verlaagd. Dit heeft geresulteerd in een vrijval van ca € 140.000. Daarnaast is door corona de bezettingsgraad van de gymzalen lager en is het op basis van het meerjarenplan verantwoord om een deel van de voorziening vrij te laten vallen ca. €. 60.000. Voor de woningen is ook een deel van de voorziening onderhoud vrijgevallen ca. € 61.000. Dit als gevolg van de wens om diverse woningen af te stoten. Voor het pand Voermanstraat 2 is ook een deel van de voorziening onderhoud vrijgevalen ca. € 20.000.