Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2020 (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

TV01 Bestuur

2.077

-186

TV010 Mutaties reserves

31.285

-5.187

TV02 Burgerzaken

1.097

-432

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

519

-441

TV04 Overhead

12.958

-683

TV05 Treasury

1.565

-28.835

TV061 OZB woningen

164

-4.540

TV062 OZB- niet woningen

69

-4.843

TV063 Parkeerbelasting

151

-1.480

TV064 Belasting Overig

213

-611

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

-73.665

TV08 Overige baten en lasten

210

-1.591

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

3.132

-8

TV12 Openbare orde en Veiligheid

2.024

-353

TV21 Verkeer en vervoer

4.503

-1.024

TV22 Parkeren

1.041

-504

TV23 Recreatieve Havens

577

-81

TV24 Economische Havens en waterwegen

24

-28

TV25 Openbaar vervoer

2.468

-2.142

TV31 Economische ontwikkeling

331

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.686

-9.541

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

20

-177

TV34 Economische promotie

545

TV41 Openbaar basisonderwijs

203

TV42 Onderwijshuisvesting

2.693

-179

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

6.846

-3.196

TV51 Sportbeleid en activering

1.117

-75

TV52 Sportaccommodaties

3.193

-1.110

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

1.591

-110

TV54 Musea

1.277

-156

TV55 Cultureel erfgoed

830

-199

TV56 Media

750

-104

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.073

-57

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

3.289

-353

TV62 Wijkteams

3.338

-52

TV63 Inkomensregelingen

23.239

-18.631

TV64 Begeleide participatie

9.116

TV65 Arbeidsparticipatie

2.659

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.527

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

6.567

-225

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

8.786

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

510

-1.253

TV682 Geëscaleerde zorg 18-

452

TV71 Volksgezondheid

1.700

-104

TV72 Riolering

3.238

-3.991

TV73 Afval

4.532

-4.199

TV74 Milieubeheer

1.699

-96

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

398

-359

TV81 Ruimtelijke Ordening

959

-60

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

4.043

-6.623

TV83 Wonen en bouwen

2.795

-3.084

Totaal Lasten en Baten

173.076

-180.572