Verloopoverzicht saldo reserves

Saldo ultimo boekjaar
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

2019

2020

Algemene reserve:

Algemene reserve

26.780

27.666

Subtotaal algemene reserve

26.780

27.666

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserves algemeen:

Infrastructuur

10.639

18.066

Stegen binnenstad

39

38

Station Papland

1.800

1.800

Combinatiefuncties

136

61

Sociaal Domein

6.217

5.100

Duurzaamheid

644

5.477

Omgevingswet

10

10

Stimuleringsregeling woningbouw

69

69

Sloopkosten Lange Slagenstraat

226

226

Organisatie-ontwikkeling

2.000

675

ICT

673

707

Open kathedraal

150

0

IFFG

0

150

Stedelijke ontwikkeling

0

1.600

Aflossing

0

13.000

Subtotaal bestemmingsreserves

22.604

46.979

Afschrijvingsreserves

Infra halte Papland

600

600

Avelingen

990

941

Banneweg

1295

1.545

Trace Oost II

0

637

Waterstofproject

0

90

herinrichting park10e Penninglaan

0

100

Subtotaal afschrijvingsreserves

2.885

3.912

Totaal reserves

52.269

78.557

Het doel van de reserves staan hieronder nader toegelicht.

Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld als buffer om risico's (zoals vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing) in de exploitatie in de toekomst te kunnen opvangen.

Infrastructuur
De reserve is voor aanpassingen in de hoofdinfrastructuur.

Stegen binnenstad
Opwaardering stegen om zo de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad te verbeteren.

Station Papland
Dekking investering halte station Papland.

Combinatiefuncties
Dekking van het gemeentelijke deel lasten Combinatiefuncties en egaliseren van voor- en nadelen exploitatie Combinatiefuncties.

Sociaal Domein
Inzet voor noodzakelijke/nuttige/incidentele uitgaven voor de transformatie van het Sociaal Domein, die niet uit de reguliere exploitatiebudgetten bekostigd kunnen worden. Hiermee is het doel in grote mate een egalisatiefunctie.

Duurzaamheid
Dekking van het beleidsplan duurzaamheid 2017-2021.

Omgevingswet
Uitvoering van de omgevingswet. Deze wet bundelt de regels over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschap, natuur, cultureel en werelderfgoed.

Stimuleringsregeling woningbouw
Dekking voor diverse projecten, zoals een woonlastenfonds en groenvoorzieningen Lingewijk Zuid.

Sloopkosten Lange Slagenstraat
Dekking van de toekomstige sloopkosten van het onderwijspand Lange Slagenstraat.

Organisatie-ontwikkeling
De doorontwikkeling van de organisatie richt zicht op management, medewerkers, kwaliteit, processen en systemen, houding en gedrag en op de structuur van de organisatie.

ICT
Het doorontwikkelen van ICT over de volle breedte (systemen, hardware en software, medewerkers).

Open kathedraal
Dekking van de bijdrage aan de restauratiekosten van 1 raam van de Open Kathedraal.

IFFG
Beschikbaar stellen van budget voor het Internationaal Film Festival Gorinchem ten behoeve van de professionalisering, cultuureducatie en doorlopende programma ontwikkeling.

Stedelijke ontwikkeling
Dient als startkapitaal voor het thema "stedelijke ontwikkeling". Uit deze reserve wordt verkennend onderzoek gedekt, maar mogelijk ook (een gedeelte van) de kosten van projecten die hieruit voortkomen.

Aflossing
Reserve die gevormd is als maatregel in de reducering van de gemeentelijke schuldpositie.

Afschrijvingsreserve infra halte Papland
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van de aanleg/aanpassingen infra ten behoeve van de aanleg van halte Papland.

Afschrijvingsreserve Avelingen
Dekking van een deel van de afschrijvingslasten van uitvoering Avelingen Oost en en Avelingen West.

Afschrijvingsreseve Banneweg
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van de herinrichting van de Banneweg.

Afschrijvingsreserve Tracé Oost II
Dekking van een deel van de afschrijvingslasten van de aanslutining A15 / Tracé Oost II.

Afschrijvingsreserve Waterstofproject
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten waterstofproject stadhuis.

Afschrijvingsreseve herinrichting park 10e Pennninglaan
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van de herinrichting van het park 10e Penninglaan.