Mutaties reserves 2020 uitgesplitst

Mutaties reserves
(bedragen x € 1.000 / - = onttrekking )

2019

2020

Mutatie 2020

Algemene reserve:

Algemene reserve

26.780

27.666

886

Subtotaal algemene reserve

26.780

27.666

886

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserves algemeen

22.604

46.979

24.375

Subtotaal bestemmingsreserves

22.604

46.979

24.375

Afschrijvingsreserves

Afschrijvingsreserves algemeen

2.885

3.912

1.027

Subtotaal afschrijvingsreserves

2.885

3.912

1.027

Totaal reserves

52.269

78.557

26.288

Mutaties 2020 algemene reserve

Algemene reserve (bedragen in € 1.000)

Soort mutatie

Storting 2020

Onttrekking 2020

Mutaties algemene reserve:

Algemene reserve

Rekeningresultaat 2019

-1.094

Vrijval reserve open kathedraal

150

Begrotingssaldo

2.049

Uitvoering sportvisie PPN 2018

80

PPN 2020

139

Totaal mutaties algemene reserve

1.105

219

Totaal mutaties

886

Mutaties 2020 bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)

Soort mutatie

Storting 2020

Onttrekking 2020

Mutaties bestemmingsreserves:

Infrastructuur

Bijdrage bovenwijks CV Hoog Dalem

815

PPN 2019

400

Investeringen mobiliteit PPN 2021

6.500

Capaciteit A15 / A27

212

Onderzoekskosten mobiliteit

75

Stegen binnenstad

Overige mutaties

1

Combinatiefuncties

Overige mutaties

75

Sociaal Domein

Resultaat 2019 Dienst Gezondheid en Jeugd

98

Primitieve begroting

588

Turap

576

Avres

52

Duurzaamheid

Storting PPN 2019

200

Projecten duuraamheid PPN 2021

5.000

Vorming afschrijvingsreserve waterstof

90

Beleidsplan duurzaamheid

146

Energietransitie

132

Organisatieontwikkeling

Rekeningresultaat 2019

-225

Overige mutaties

1.100

ICT

PPN 2019

200

Gorinchem Duurzaam Digitaal

166

Open kathedraal

Opheffen reserve

150

IFFG

Vorming reserve

180

Overige mutaties

30

Stedelijke ontwikkeling

Vorming reserve PPN 2021

1.600

Aflossing

Vorming reserve PPN 2021

13.000

Totaal mutaties bestemmingsreserves

27.768

3.393

Totaal mutaties

24.375

Mutaties 2020 afschrijvingsreserves

Afschrijvingsreserves (bedragen x € 1.000)

Soort mutatie

Storting 2020

Onttrekking 2020

Mutaties afschrijvingsreserves

Avelingen

Dekking afschrijvingslasten

50

Herinrichting Banneweg

Vorming reserve

250

Trace Oost II

Vorming reserve

653

Dekking afschrijvingslasten

16

Waterstofproject

Vorming reserve

90

herinrichting park10e Penninglaan

Vorming reserve

100

Totaal mutaties afschrijvingsreserves

1.093

66

Totaal mutaties

1.027