Investeringsoverzicht

Hieronder het overzicht van alle lopende investeringen. De investeringen die een overschrijding van de lasten hebben van € 50.000 of meer worden onder dit overzicht toegelicht.

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2019

Realisatie 2020

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

CUR hard- en software

44

0

0

0

44

V

nee

CUR, camera 2017 en 2018

61

37

6

43

18

V

nee

Vervangen 3 auto's toezicht en handhaving

60

0

53

53

7

V

ja

Totaal Lasten

165

37

59

96

69

V

Totaal Veiligheid

165

37

59

96

69

V

Lasten

1e elektrische veerboot 2018

2.100

160

83

244

1.856

V

nee

2e elektrische veerboot 2018

2.100

33

0

33

2.067

V

nee

Station Gorinchem-Noord

8.843

2.049

6

2.055

6.788

V

nee

Aanpassen groenmarkt 2017

500

386

54

442

58

V

nee

Aanpassingen walvoorzieningen veerboten

800

0

0

0

800

V

nee

Aanvulling herinrichting terrein winkelcentrum Kwakernaat

0

0

4

4

4

N

ja

Bastion II

37

0

0

0

37

V

nee

Fietsparkeren binnenstad 2019

200

37

0

37

163

V

nee

Fietsroutes Gorinchem-Oost

180

4

0

4

176

V

nee

Havens geleidewerken 2019

136

3

9

12

124

V

nee

Herinrichting Banneweg 2019

2.348

93

625

717

1.631

V

nee

Illuminatieplan 2020

50

0

16

16

34

V

nee

Illuminatieplan binnenstad 2019

150

7

49

55

95

V

nee

Infra aanpassingen ivm OV concessie

100

13

5

18

82

V

nee

Mobiliteit 2020

500

0

0

0

500

V

nee

Openbare verlichting 2019

80

73

7

80

0

ja

Openbare verlichting 2020

159

0

17

17

142

V

nee

Sociaal veilige route Buiten de Waterpoort

271

4

253

257

14

V

nee

Software e-loket parkeren

45

2

0

2

43

V

nee

Verbeteren verkeersveiligheid Gildenweg

193

21

90

112

81

V

ja

Vergroten parkeercapaciteit 2019

80

18

0

18

62

V

nee

Vervangen auto 18 Renault kangoo

30

0

0

0

30

V

nee

Vervangen auto 40 VW transporter

35

0

32

32

3

V

ja

Vervanging straatmeubilair 2019

50

33

17

50

0

ja

Vervanging straatmeubilair 2020

92

0

43

43

49

V

nee

Vervanging verkeersborden 2019

26

24

2

26

0

ja

Vervanging verkeersborden 2020

40

0

31

31

9

V

nee

Werkzaamheden infrastructuur Bastion ll

425

0

105

105

320

V

nee

Totaal Lasten

19.570

2.960

1.448

4.410

15.160

V

Baten

Fietsroutes Gorinchem-Oost

82

0

0

0

82

N

nee

Herinrichting Banneweg 2019

553

0

0

0

553

N

nee

Station Gorinchem-Noord

264

0

0

0

264

N

nee

Verbeteren verkeersveiligheid Gildenweg

47

0

47

47

0

ja

Totaal Baten

946

0

47

47

899

N

Totaal Verkeer en Vervoer

18.624

2.960

1.401

4.363

14.261

V

Lasten

Citymaking 2019 en 2020

200

0

0

0

200

V

nee

Stadspromotie

310

28

5

33

277

V

nee

Vestingplan 2019

0

1

-1

0

0

ja

Totaal Lasten

510

29

4

33

477

V

Baten

Avelingen Oost uitvoering 2020

0

0

-15

-15

15

N

ja

Totaal Baten

0

0

-15

-15

15

N

Totaal Economie

510

29

19

48

462

V

Lasten

Beroepencampus

2.500

0

0

0

2.500

V

nee

Gomarus uitbreiding IHP 2014

2.000

1.900

100

2.000

0

ja

IHP 2020 binnenklimaat

1.000

0

0

0

1.000

V

nee

Uitbreiding Fortis lyceum en sporthal OKK incl Technasium

1.490

200

0

200

1.290

V

nee

Voorbereiding innovatie-afstudeercentrum IAC

250

0

47

47

203

V

nee

Yulius aanpassing Merwedekanaal 8a IHP 2014

150

0

0

0

150

V

nee

Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a

1.000

0

0

0

1.000

V

nee

IHP Gorinchem-Oost inclusief speelveld

11.893

506

1.695

2.202

9.691

V

nee

Totaal Lasten

20.283

2.606

1.842

4.449

15.834

V

Baten

IHP 2020 binnenklimaat

500

0

0

0

500

N

nee

Totaal Baten

500

0

0

0

500

N

Totaal Onderwijs

19.783

2.606

1.842

4.449

15.334

V

Lasten

3e veld Rapid zandingestrooid kunstgras

335

285

0

285

50

V

nee

Buitenruimte gemeentehuis

30

0

47

47

17

N

ja

Cultuurhuis

7000

0

13

13

6.987

V

nee

Ford connect G-beweegt 2017 1 en 2

93

0

56

56

37

V

ja

Huis van inspiratie, Grote Markt

150

62

126

188

38

N

ja

Hardware audiovisiuele middelen museum-RAG

70

0

0

0

70

V

nee

Inventaris (plus verlichting) museum

45

0

0

0

45

V

nee

Inventaris RAG

49

0

51

51

2

N

ja

Overname hybride voetbalveld GJS

138

0

138

138

0

ja

Ravelijn oostgracht

50

0

0

0

50

V

nee

Speelruimteplan 2020

203

0

95

95

108

V

nee

Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden

854

724

0

724

130

V

nee

Vervangen 4e veld GJS door kunstgrasveld

531

431

0

431

100

V

nee

Vestingplan, vervangen meubilair

55

19

8

27

28

V

nee

Vestingsplan 2020 Bastion VIII

50

0

0

0

50

V

nee

Vissteiger Dr. Schoyerstraat 2018

78

0

29

29

49

V

ja

Voorbereiding kades Stationsweg

50

0

18

18

32

V

nee

Totaal Lasten

9.781

1.521

581

2.102

7.679

V

Baten

Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden

7

7

0

7

0

nee

Totaal Baten

7

7

0

7

0

V

Totaal Sport, Cultuur en Recreatie

9.774

1.514

581

2.095

7.679

V

Lasten

Beschoeiingen 2019

519

47

482

528

9

N

ja

Beschoeiingen 2020

588

0

355

355

233

V

nee

Duurzaamheid 2018 15 jr

194

56

156

212

18

N

ja

Geluidsscherm Banneweg

115

72

1

72

43

V

ja

GRP 2018

860

713

10

723

137

V

nee

GRP 2019

1.760

326

367

693

1.067

V

nee

GRP 2020

760

0

411

411

349

V

nee

Waterberging diverse locaties

177

54

76

130

47

V

nee

Totaal Lasten

4.973

1.268

1.858

3.124

1.849

V

Baten

Geluidsscherm Banneweg

75

44

0

44

31

N

ja

GRP 2018

860

713

10

723

137

N

nee

GRP 2019

1760

326

367

693

1.067

N

nee

GRP 2020

760

0

410

410

350

N

nee

Waterberging diverse locaties

47

0

50

50

3

V

nee

Totaal Baten

3.502

1.083

837

1.920

1.582

N

Totaal Duurzaamheid

1.471

185

1.021

1.204

267

V

Lasten

Aankoop grond bagijnenwal 1 tm 19

138

0

132

132

6

V

ja

Erfpacht franklinweg oost II

5.037

0

5.037

5.037

0

ja

Totaal Lasten

5.175

0

5.169

5.169

6

V

Baten

Desinvestering Bornsteeg 12 - 14

0

0

1

1

1

V

ja

Desinvestering Havendijk 4

4

0

4

4

0

ja

Desinvestering Kalkhaven 21

1

0

1

1

0

ja

Desinvestering Retranchement 3

46

0

0

0

46

N

ja

Desinvestering Visserslaan 22

0

0

1

1

1

V

ja

Totaal Baten

51

0

7

7

44

N

Totaal VROSV

5.124

0

5.162

5.162

38

N

Lasten

Aanpassingen 1e verdieping stadhuis

184

0

71

71

113

V

nee

Communicatie 2019

65

0

5

5

60

V

nee

Fietsenstalling stadhuisplein

70

0

74

74

4

N

ja

Herinrichting hal stadhuis 2019

75

0

43

43

32

V

nee

Herinrichting raadzaal ca

205

172

32

205

0

ja

Informatiebeleid 2018-2022 (ppn 2018)

540

138

130

268

272

V

nee

Innoveren online dienstverlening

60

0

0

0

60

V

nee

New holland tractor T4050

80

0

63

63

17

V

ja

Software en hardware 2019

413

205

113

318

95

V

nee

Software en hardware 2020

361

0

0

0

361

V

nee

Waterstofproject stadhuis

90

0

0

0

90

V

nee

Totaal lasten

2.143

515

531

1.047

1.096

V

Totaal Overhead, VPB en Onvoorzien

2.143

515

531

1.047

1.096

V

TOTAAL INVESTERINGEN

57.594

7.846

10.616

18.464

39.130

V

Programma Verkeer en Vervoer

1e en 2e elektrische veerboot 2018 
Nadat een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is gesloten met de verschillende gemeenten is de aanbesteding in de afrondende fase en zal deze in 2021 worden afgerond. Vooralsnog worden de huidige investeringsbudgetten gehandhaafd.

Station Gorinchem-Noord ↵

De ontwikkeling van het station in Gorinchem-Noord is gekoppeld aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Groote Haar.Door de inmiddels aangescherpte wet- en regelgeving rond de locatie van overwegen, vooral met betrekking tot de verkeerveiligheid, is de ontwikkeling vertraagd. Met de samenwerkende partijen (ProRail, Gemeente Gorinchem, Provincie Zuid-Holland en de MLL Beheer BV) wordt nu gekeken welke alternatieven er ontwikkeld kunnen worden om het gewenste MLL-station alsnog te kunnen realiseren. De raad is hier via de informatiebrief van het college - nummer Z/21/703423 D-735670 over geïnformeerd. Het investeringsbudget blijft daarom voor 2021 beschikbaar.

Aanpassen Groenmarkt 2017 
De derde fase van de herinrichting van de Groenmarkt en omgeving is nagenoeg afgerond. De vier nieuwe bomen hebben het niet gered en hiervoor is een alternatieve oplossing getroffen. Bij de tussenrapportage 2021 wordt bezien of de alternatieve oplossing stand houdt en of het restant nog benodigd is.

Aanpassingen walvoorzieningen veerboten
Deze investering houdt verband met de elektrische veerboten. De walvoorzieningen worden pas gerealiseerd nadat de investering in de veerboten is afgerond.

Fietsparkeren binnenstad 2019 
Het krediet voor fietsparkeren was oorspronkelijk ook bedoeld voor de realisatie van een pilot bewaakte fietsenstalling in de binnenstad. De financiering van de pilot bewaakte stalling werd echter op andere wijze geregeld. Inmiddels wordt verder uitvoering gegeven aan het voorbereiden en plaatsen van fietsparkeerplaatsen / fietsnietjes. Het budget is voldoende en de realisatie van fietsparkeerplaatsen / fietsnietjes zal in 2021 worden afgerond.

Fietsroutes Gorinchem-Oost
In overleg met de stakeholders is de scope van het project fietsroutes Gorinchem oost aangepast. In 2020 is gewerkt aan een nieuw ontwerp. In 2021 vindt de uitvoering plaats.

Havens geleidewerken 2019 
De renovatie van geleidewerken en de aanpassing en uitbreiding van een aantal steigers in de Lingehaven zijn voorlopig ‘on hold’ gezet. In verband met een onderzoek naar PFAS-vervuiling (poly- en perfluoralkylstoffen) in de Lingehaven is het baggeren vertraagd. Het is de bedoeling dat het gehele werk in 2021 wordt uitgevoerd. Het investeringsbudget is toereikend.

Herinrichting Banneweg 2019 
De voorbereiding voor de renovatie en herinrichting van de Banneweg heeft in 2019 plaatsgevonden en de uitvoering is in 2020 ter hand genomen. Deze herinrichting is onlosmakelijk verbonden met de maatregelen uit de Uitvoeringsagenda mobiliteit ten aanzien van de Banneweg en het Piazza Center. Daarom wordt van het oorspronkelijke investeringsbudget Herinrichting Banneweg van € 2.348.000 een bedrag van € 825.000 ingezet voor de 2e fase Banneweg.

Illuminatieplan binnenstad 2019 
De aanlichting van Molen De Hoop is afgerond en die van de grote toren aan de Krijtstraat is aanbesteed en zal in 2021 worden uitgevoerd. Het restantinvesteringsbudget is hiervoor toereikend en benodigd in 2021.

Infra aanpassingen i.v.m. OV-concessie 
Het OV-lijnennet van Gorinchem werd per 2019 met de nieuwe concessie anders van opzet. Enkele haltevoorzieningen moesten worden bijgemaakt en/of worden verplaatst. Na de inventarisatie van de noodzakelijke werkzaamheden per halte, de kosten en de eventuele subsidiemogelijkheden, is deze opgave nu bekend en is de uitvoering in gang gezet. In de tweede helft van 2021 zullen de aangepaste haltes worden opgeleverd. Het beschikbare budget is toereikend.

Mobiliteit 2020 
Bij het vaststellen van de begroting 2020 heeft de raad een investeringskrediet van € 500.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van quick win maatregelen (zoals bv mobiliteitsmanagement en lobby OV Breda Utrecht). Het beschikbaar gestelde budget is nog niet ingezet, omdat een deel van de genoemde quick win maatregelen geen investeringen betrof en andere maatregelen nog niet voldoende zijn uitgewerkt. In 2021 ontvangt de raad een voorstel voor de concrete invulling van dit budget.

Openbare verlichting 2020 
De voorgenomen vervangingswerkzaamheden voor 2020 zijn deels uitgevoerd. Deze zullen in 2021 verder worden uitgevoerd. Het resterende budget is voldoende voor de geplande investeringen.

Verbeteren verkeersveiligheid Gildenweg 
Van de vier maatregelen voor de aanpak van de verkeersveiligheid Gildenweg is één locatie (kruising Gildenweg/Bataafsekade) als gevolg van voortschrijdend inzicht niet uitgevoerd. De overige locaties zijn uitgevoerd en afgerond. Het restant van het investeringsbudget ad € 81.000 valt vrij en dit leidt tot lagere kapitaallasten dan geraamd.

Vergroten parkeercapaciteit 2019 
Voor de aanleg van extra parkeerplaatsen in de omgeving van de Bagijnenwalstraat/parkeergarage Kweeklust is een investeringsbudget van € 80.000 beschikbaar gesteld en deels uitgevoerd. In 2021 zullen nog meer parkeerplaatsen worden aangelegd. Het gehele investeringsbudget is hiervoor benodigd.

Werkzaamheden Infrastructuur Bastion II 
Het eerste deel van het project is afgerond en opgeleverd. Deel 2 en 3 zullen na oplevering van de woningen worden afgerond. Het bestaande investeringsbudget is voldoende om deze investeringen te realiseren.

Progamma Economie

Stadspromotie en Citymaking 2019 en 2020
Dit investeringsbudget heeft de afgelopen jaren vertraging opgelopen omdat een meer integrale aanpak nodig was. Zo dient op het vlak van informatievoorziening op invalswegen draagvlak en overeenstemming gevonden te worden bij alle betrokkenen. Ook worden activiteiten afgestemd op de maatregelen die voortvloeien uit de mobiliteitsvisie, welke in 2020 is vastgesteld. Naar verwachting worden de maatregelen in het kader van de stadspromotie en Citymaking in 2021 verder te hand genomen. Het budget is toereikend voor de beoogde investeringen.

Programma Onderwijs

Beroepencampus

In de vergadering van 18 juni 2020 heeft de raad ingestemd met de vervangende nieuwbouw van het Gilde Vakcollege Techniek (het Gilde), als onderdeel van de 1e fase van de Regionale Beroepen- en Innovatiecampus (RBIC) en hiervoor een nettobedrag van € 14,5 mln. beschikbaar gesteld (€ 18,5 mln. inclusief de bijdragen van het schoolbestuur CVO-AV en de subsidie Sterk in Techniek).
Bij raadsbesluit Z.090917/D-720008 van 18 februari 2021 heeft de raad een aanvullende gemeentelijke bijdrage beschikbaar gesteld. Deze komt hiermee op € 15,5 mln. Het schoolbestuur CVO-AV werkt op dit moment een definitief ontwerp voor de vervangende nieuwbouw verder uit. De voor 2020 beschikbare middelen ad € 2,5 mln. dienen beschikbaar te blijven voor de bijdrage aan het schoolbestuur.

Gomarus uitbreiding

In oktober 2019 is de uitbreiding van de locatie Hoefslag voor de Gomarus in gebruik genomen. De tijdelijke huisvesting aan de Lange Slagenstraat/Van Neercasselstraat wordt niet meer voor het onderwijs ingezet. Na definitieve afrekening in 2020 met het schoolbestuur wordt het investeringsbudget afgesloten.

IHP 2020 binnenklimaat 
De optimalisatie van het binnenklimaat in de schoolgebouwen is in samenwerking met de gemeente opgepakt door de verschillende schoolbesturen. Hiervoor is een bedrag van € 1 mln. beschikbaar, waarvan € 500.000 voor rekening komt van de schoolbesturen. Het investeringsbudget is benodigd in 2021.

Uitbreiding Fortes Lyceum en sporthal OKK 
De uitbreiding van het Fortes met het Technasium (aanpassing van de inpandige gymzaal tot Technasium) is gerealiseerd. De bouw van een sporthal voor het Fortes en OKK is in het voorjaar van 2021 gestart. De oplevering staat gepland in het laatste kwartaal van 2021. Na de oplevering van het project en de definitieve verantwoording door OVO wordt de gemeentelijke bijdrage overgemaakt en het investeringsbudget afgesloten.

Voorbereiding innovatie-afstudeercentrum IAC 
De raad heeft in de vergadering van 15 oktober 2020 ingestemd met het verder uitwerken van de plannen voor een Innovatie- en Afstudeercentrum (IAC) en besloten om het gereserveerde bedrag van € 4,75 mln., inclusief € 0,25 mln. aan voorbereidingsbudget in de begroting 2021 e.v. op te nemen. Vanaf 15 oktober 2020 is de uitwerkingsfase IAC gestart. In deze fase werken het onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente Gorinchem toe naar een businesscase IAC met een passend zelfstandige rechtspersoon. Vanaf april 2021 wordt de raad meegenomen in de vorderingen om eind 2021/begin 2022 te komen tot een definitief besluit om de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Bij een positief besluit kan ook definitief aanspraak gemaakt worden op de Regio Deal gelden van € 1,9 mln.

Yulius, aanpassen Merwedekanaal 8a IHP 2014 en de renovatie Hiemstralaan 24/24a 
De toekomstige huisvesting van Yulius Lingewaal College en de hiervoor beschikbare middelen worden meegenomen in het nog op te stellen Integrale Huisvestingsplan (IHP). In afwachting hiervan worden de voorgenomen aanpassingen voorlopig niet uitgevoerd.

IHP Gorinchem-Oost 
De vervangende nieuwbouw op de onderwijslocatie Retranchement voor De Regenboog wordt betrokken bij de plannen voor de herhuisvesting van Beatrix de Burcht, waarvan het schoolgebouw wordt ingezet voor het IAC. Eventuele meerkosten (inschatting is een aanvullende investering van ca. € 1,5 mln.) worden betrokken bij de ruimtevragers voor de PPN 2022. De optimalisatie en uitbreiding van het schoolgebouw van de Jenaplanschool is uitgevoerd. De bouw van de brede school Hoog Dalem is eind september 2020 gestart en de verwachting is dat de brede school in het najaar van 2021 wordt opgeleverd.

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuurhuis 2019

Met het vaststellen van de cultuurvisie in 2019 heeft de gemeenteraad een inhoudelijk en financieel kader vastgesteld voor het cultuurbeleid. Een belangrijke vraag in de cultuurvisie is welke rol De Nieuwe Doelen in de stad kan hebben. De gemeenteraad heeft daarom opdracht gegeven te onderzoeken welke plannen en activiteiten mogelijk zijn en wie dit op zich kan nemen. De gemeente is op zoek naar een langdurige relatie om de plannen voor het nieuwe gebruik van De Nieuwe Doelen mogelijk te maken. De huidige staat van het theatergebouw vraagt om een renovatie voor het verbeteren van het gebouw zelf, de installaties en voorzieningen. Het investeringsbudget van ca. € 7 mln. dient daarom voor 2021 beschikbaar te blijven.

Hardware audiovisiuele middelen museum-RAG

De herinrichting van de historische collectie van het Gorcums Museum heeft vertraging opgelopen. Het investeringsbudget voor de aanschaf van de noodzakelijke hard- en software en de audiovisuele middelen is daarom in 2021 nog steeds benodigd.

Ravelijn oostgracht

Het opnieuw zichtbaar en beleefbaar maken van het ravelijn ten oosten van de vesting (Oostgracht) is nog steeds een van de meekoppelkansen in het kader van de dijkversterking. Ook de WVG (Werkgroep Vesting Gorinchem) heeft hier haar goedkeuring aan verleend. In het kader van de PPN 2022 worden alle meekoppelkansen van de dijkversterking als wens ingebracht. De € 50.000 voor het ravelijn wordt hierin meegenomen.

Speelruimteplan 2020
De aanleg van een centrale speelplaats in de omgeving 10e Penninglaan wordt geïntegreerd met de realisatie van extra watercompensatie in dat gebied opgepakt. Via burgerparticipatie is er een gezamenlijk ontwerp uitgewerkt dat naar verwachting eind mei 2021 wordt opgeleverd.

Veld 1 en 2 Rapid (watervelden) en het 3e veld Rapid (zandingestrooid kunstgras)
Aan de Belastingdienst is, in overleg met een extern fiscaal adviseur, een voorstel gedaan over de manier van BTW verwerking bij investeringen op het gebied van buitensportaccommodaties. De Belastingdienst heeft dit voorstel in beraad. In afwachting van een beslissing en een eventuele terugvordering door de Belastingdienst van de door ons gedeclareerde BTW, blijven de resterende investeringsbudgetten voor de aanleg van een kunstgrasveld voor GJS en de watervelden en een zandingestrooid veld voor HC Rapid daarom nog gehandhaafd.

Vervangen 4e veld GJS door kunstgrasveld
Het 4e veld van GJS is vervangen door een kunstgrasveld en wordt volop bespeeld. De werkzaamheden voor de vervangende noodzakelijke watercompensatie op de locatie zijn nog niet uitgevoerd in afwachting van de definitieve plannen van de voorgenomen dijkverzwaring, die mogelijk gevolgen heeft voor sportpark Dalem. Het resterende investeringsbudget kan daarom nog niet worden afgesloten.

Vestingsplan 2020 Bastion VIII
Voor de voorbereiding, onderzoek (o.a. archeologie en flora en fauna) en opschonen binnenterrein Bastion VIII was in 2020 een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar voor het Vestingplan 2020 (het in profiel brengen van de wallen en bijbehorende werkzaamheden van Bastion VIII). In afwachting van een cultuurhistorisch onderzoek en een waardestelling van de vesting is dit project in 2020 nog niet verder opgepakt en het investeringsbudget schuift daarom door naar 2021.

Programma Duurzaamheid

Beschoeiingen 2020

Het herstel en de vervanging van de beschoeiingen in Gorinchem is conform plan ter hand genomen en de werkzaamheden voor 2019 zijn afgerond. De voor 2020 geplande werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd en worden in 2021 afgerond.

GRP 2018, 2019 en 2020
De werkzaamheden in het kader van de jaarschijf 2018 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 zijn uitgevoerd en afgerond, waardoor € 137.000 resteert. De onttrekking aan de vervangingsvoorziening is daardoor ook € 137.000 lager.

In het budget GRP 2019 zit een bedrag van € 1 mln. voor de aanpak van wateroverlast in de binnenstad. In het GRP 2021-2025 wordt hiervan € 900.000 afgeroomd en ingezet voor een jaarlijks budget van € 200.000 voor klimaatadaptie en maatwerkvoorzieningen. Bij de tussenrapportage 2021 zal dit begrotingstechnisch worden verwerkt. Het restant van het GRP 2019 budget wordt in 2021 gebruikt voor de afrondende werkzaamheden Bagijnenwal.

Het restant van het budget GRP 2020 ad € 350.000 wordt in 2021 ingezet voor een grootschalig project in de Gildenwijk, i.c. de omgeving Tets van Goudriaanstraat, Gerard van Lomstraat, Intervamflats.

De werkzaamheden in het kader van het GRP worden gedekt door een onttrekking aan de vervangingsvoorziening Riolering.

Overhead, Vernootschapsbelasting en Onvoorzien

Aanpassing 1e verdieping stadhuis

Door langere levertijden zijn de aanpassingen nog niet volledig uitgevoerd en is van dit buget nog circa € 113.000 over. In 2021 wordt dit project afgerond. Naar verwachting is het beschikbaar gestelde budget voldoende voor het realiseren van de aanpassingen aan het stadhuis.

Communicatie 2019

Voor het inspelen op diverse ontwikkelingen (bv .wettelijke verplichtingen rond de digitale overheid, de e-dienstverlening en de Informatiebeveiliging) zijn in 2019 extra middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van websites, het intranet en een huisstijlverbetering voor een herkenbare en benaderbare overheid. In 2020 is hieraan verder gewerkt. De gemeentelijke websites zijn aangepast om te voldoen aan alle regels voor digitale toegankelijkheid. Ook is weer een stap gemaakt in het beschikbaar maken van meer elektronische dienstverlening. De vernieuwing van het gemeentelijke intranet wordt voorbereid voor implementatie in 2021.

Informatiebeleid 2018-2022

Voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van informatiebeleid op het gebied van informatiebeveiliging, Gorinchem Duurzaam Digitaal, wijzigingen in diverse wetten (AWB, bekendmakingswet, Wet generieke digitale infrastructuur) en MijnOverheid.nl is er een investeringsbudget voor de periode 2018-2021 beschikbaar gesteld. De activiteiten en uitgaven in dit kader vinden conform planning over deze periode plaats.

Innoveren online dienstverlening

Bij de PPN 2020 is een investeringsbudget van € 60.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de online dienstverlening. In 2020 zijn hier stevige stappen in gezet (zie de toelichting op taakveld 04 hierboven) en in 2021 wordt dit nader uitgevoerd. Voor 2021 wordt de gehele ICT-begroting herijkt en geactualiseerd en de samenhang tussen de verschillende (investerings)budgetten opnieuw bezien.

Software en hardware 2019 en 2020

In 2020 zette de corona crisis de manier waarop we werken op zijn kop. Daar waar voor veel van onze medewerkers gold dat ze vooral op kantoor werken en soms thuis, werd het andersom: vooral vanuit huis en alleen als het niet anders kan op kantoor. Dit heeft grote gevolgen gehad voor het apparatuurbeleid dat we voerden. Mobiliteit is inmiddels het leidmotief. We hebben aanzienlijk meer laptops en dergelijke uitgereikt dan vooraf was geprognotiseerd. Daar tegenover staat dat we de beoogde modernisering van een aantal gebouwgebonden netwerkfaciteiten in 2020 hebben getemporiseerd tot 2021.

Waterstofproject stadhuis

Uit de middelen voor Energietransitie van € 600.000 is een budget van € 90.000 beschikbaar gesteld voor een waterstofinstallatie in het stadhuis. Door de aansluiting van het stadhuis op het Warmtenet is de watwerstofinstallatie niet meer benodigd en wordt dit budget ingezet als dekking van de kosten voor de aansluiting op het Warmtenet.