Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2021. Dit zijn de laatste jaarstukken uit de huidige collegeperiode. Een roerige periode. Zo werd enerzijds de gemeente opnieuw overschaduwd door de coronapandemie die ervoor zorgde dat alle zeilen bijgezet moesten worden. Anderzijds waren er lichtpunten voor onze stad. De ANWB wees Gorinchem aan als allermooiste vestingstad van Nederland. En dat werd zichtbaar. De bezoekersaantallen liepen in rap tempo op. Ook kijken we met gepaste trots terug op de veerkracht die de organisatie toonde. In korte tijd werd online werken de norm en bleef de basisorganisatie draaien met aangepaste protocollen en nieuwe vormen van informatievoorziening. Tegelijk investeerden we volop in de realisatie van nieuwe ambities en opdrachten: de invoering omgevingswet, de oprichting van coöperatie i_lab met alle onderwijspartners en bedrijfsleven, de Regionale energiestrategie, de visie op dienstverlening Gastvrij Gorinchem en werden tientallen andere projecten opgepakt of voortgezet. Daarover meer in de beleidsmatige verantwoording.

In het Sociaal domein zien we een (incidenteel) overschot op de budgetten. Oorzaken liggen mede in het coronajaar, waardoor diverse ontwikkelingen en projecten niet of in mindere mate zijn doorgezet, en in de extra middelen die we van het Rijk hebben ontvangen voor de jeugdzorg. Tegelijk verwachten we de komende jaren een toenemende druk op diverse onderdelen van het sociaal beleid. Het is daarom van groot belang om nauwgezet de ontwikkelingen van de budgetten te blijven monitoren. Samen met onze partners kijken we naar mogelijkheden en kansen bij de uitvoering van de taken op het gebied van het sociaal domein.

Financieel gezien sluiten we dit jaar af met een positief resultaat. We hebben weliswaar door de coronacrisis wederom veel extra kosten gemaakt, maar mede door de compensatiemaatregelen van de rijksoverheid, zijn de gevolgen te overzien. Niettemin heeft de oorlog in de Oekraïne, die primair een humanitaire ramp is, directe gevolgen voor de huishouding van onze gemeente: naast een woning-, en klimaatcrisis is er sprake van extreem stijgende grondstoffenprijzen en energiekosten. Dit vraagt om uitstekende stuurmanskunst en de nodige steun vanuit Den Haag en bovenal een goede samenwerking, met oog voor elkaar. Samen maken we de stad!

Gorinchem, 24 mei 2022
Het college van burgemeester en wethouders