Financiële verantwoording

In deze paragraaf wordt in hoofdlijnen ingegaan op de financiële ontwikkelingen over 2021. Hierbij wordt het resultaat gepresenteerd ten opzichte van de "bijgestelde begroting". Dat is de begroting inclusief de door de gemeenteraad geaccordeerde begrotingswijzigingen. Daarna wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de algemene reserve en de belangrijkste oorzaken daarvan. Tot slot gaan we kort in op het verloop van de investeringen in 2021.

Ontwikkeling resultaat

De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat na bestemming van € 1,8 mln. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. In de tussenrapportage 2021 hebben wij de verwachting uitgesproken dat het jaarrekeningresultaat 2021 € 0,4 mln. positief uit zou komen. Het definitieve resultaat 2021 na bestemming is dus € 1,4 mln. hoger uitgevallen. Voor een belangrijk deel komt dit omdat in de 2de helft van het jaar de vraag naar vergunningen onverminderd hoog is gebleven en de gerealiseerde baten hoger zijn uitgevallen dan in de tussenrapportage was voorzien (€ 0,4 mln.). In de tussenrapportage was ook geen rekening gehouden met een meevaller op de voorziening pensioenverplichtingen bestuurders (€ 0,4 mln.). Het verschil laat zich verder verklaren door (kleine) verschillen op uiteenlopende budgetten (€ 0,6 mln.). Voor een nadere toelichting op deze verschillen verwijzen we naar de toelichting in de verschillende programma’s.

Mede als gevolg van de soms substantiële verschillen tussen de bijgestelde begroting en de definitieve jaarstukken van de afgelopen jaren, streven wij voortdurend naar een nog realistischer wijze van begroten en goede monitoring van budgetten gedurende het jaar. De lijn om kritisch naar de budgetten te kijken en eventuele knelpunten vooral binnen bestaande budgetten op te lossen, hebben we in 2021 doorgezet. Het resultaat na bestemming van deze jaarrekening sluit daarop aan.

Het resultaat voor bestemming komt uit op € 9,6 mln. positief. Dit positieve resultaat wordt onder andere veroorzaakt door het resultaat op de grondexploitaties. Bij de tussenrapportage 2021 hebben wij dat geprognosticeerd op € 2,2 mln. positief, maar nog niet verwerkt in de begroting. Deze verwachte winstnemingen zijn daadwerkelijk gerealiseerd. Daarnaast zorgt de dalende rente in 2021 ervoor dat we de verliesvoorziening Groote Haar met € 0,7 mln. extra kunnen verlagen. In totaal is het resultaat op alle grondexploitaties in 2021 € 2,9 mln. positief. In overeenstemming met de bestendige gedragslijn stellen wij voor om dit resultaat toe te voegen aan de reserve Infrastructuur.

Een andere grote afwijking is het positieve saldo van € 2,0 mln. op de budgetten voor de uitvoering van het Integraal Sociaal Beleid. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat diverse initiatieven en projecten, vanwege de corona-situatie, geen doorgang konden vinden, maar ook doordat het Rijk de gemeenten extra gecompenseerd heeft voor de kosten van de Jeugdzorg. Voor een deel worden deze middelen in latere jaren besteed. Voor een uitgebreide toelichting op de budgetten van het Sociaal Domein verwijzen we naar de toelichting op het programma. Conform het bestaande beleid stellen wij voor om het positieve saldo toe te voegen aan de reserve Sociaal domein.

Daarnaast is er vooral sprake van eenmalige onderbesteding op diverse incidentele budgetten met een specifiek bestedingsdoel. Hiervoor stellen we – in overeenstemming met de financiële verordening - voor om de restanten beschikbaar te houden voor 2022, zodat de beoogde werkzaamheden kunnen worden afgerond. Een nadere uitsplitsing van het resultaat voor bestemming en de voorstellen tot resultaatbestemming is opgenomen in onderstaande tabellen.

In het geval van begrotingsonzekerheden hebben we dit via een prognose in de tussenrapportage aan de raad gemeld. Ondanks dat we met deze prognoses in de Turap 2021 een zo reëel mogelijke doorkijk hebben gegeven voor het resultaat 2021, bleven deze prognoses met enorme onzekerheden omgeven. De invloed van de coronacrisis op de uitvoering van ons beleid en de budgetten was in 2021 evident, waardoor we met een totaal andere (on)zekerheid naar de begrotingsbudgetten keken. Diverse werkzaamheden zijn door de invloed van de coronacrisis niet volledig tot uitvoering zijn gekomen. Ook hebben we op onderdelen extra rijksmiddelen voor de aanpak van de gevolgen van de crisis ontvangen. Voor een deel zijn deze budgetten ultimo 2021 nog niet ingezet. Voor die restantbudgetten stellen wij voor om deze via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022.

Voor een uitgebreidere toelichting op de oorzaken van de verschillen verwijzen we naar de programmaverantwoording van het jaarverslag, in de paragrafen "wat heeft het gekost".

Nr.

Ontwikkeling resultaat (bedragen x € 1.000)

1

Voorziening pensioenverplichtingen bestuurders (prog. 1)

403

V

2

Incidentele opbrengsten voorgaande jaren CUR (prog. 2)

102

V

3

Re-activatiefonds corona (prog. 4)

314

V

4

Kade- en losgelden (prog. 3)

80

V

5

Incidenteel wegenonderhoud en onderhoud bruggen (prog. 3)

101

V

6

Resultaat grondexploitaties (prog. 4-9)

2.900

V

7

Subsidies kinder- en peuteropvang (prog. 5)

100

V

8

Aanpak laaggeletterdheid (prog. 5)

62

V

9

Aanpassingen Caribabad (prog. 6)

-123

N

10

Sociaal culturele evenementen (prog. 6)

988

V

11

Projectleiding de Nieuwe Doelen (prog. 6)

112

V

12

Sociaal Domein (prog. 7)

2.002

V

13

Regionale energietransitie (prog. 8)

125

V

14

Vrijval voorziening Hoog Dalem (prog. 9)

497

V

15

Bouwleges (prog. 9)

431

V

16

Algemene Uitkering (AD)

390

V

17

Gemeentehuis (OVO)

239

V

18

Overig

829

V

Totaal resultaat voor bestemming

9.552

V

Voorstellen tot resultaatbestemming

Zoals hiervoor aangegeven geldt voor diverse begrotingsonderdelen dat er specifieke (incidentele) middelen beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van een project of het realiseren van een bepaald doel. Indien die middelen ultimo 2021 nog niet besteed zijn, er nog wel kosten worden gemaakt in 2022 en er geen mogelijkheid is om die kosten op te vangen binnen de reguliere begrotingsbudgetten van 2022, dan stellen we voor om het restantbudget te bestemmen voor 2022. Voor de volgende onderdelen wordt een voorstel tot resultaatbestemming gedaan:

Nr.

Resultaatbestemming (bedragen x € 1.000)

1

Corona gerelateerde resultaatbestemmingen

1.901

1.1

Organisatie gemeenteraadsverkiezingen 2022 (prog. 1)

38

1.2

Re-activatieplan (prog. 4)

314

1.3

Laaggeletterdheid (prog. 5)

62

1.4

Activiteiten cultuur, sport en overige zinvolle vrijetijdsbesteding (prog. 6)

84

1.5

Steunmaatregelen cultuur (prog. 6)

370

1.6

Herinrichting historische collectie (prog. 6)

119

1.7

Cultuureducatie (prog. 6)

24

1.8

Restauratie duiker Melkheul (prog. 6)

50

1.9

Gemeentefonds decembercirculaire 2021 (AD)

720

1.10

Inzet extra boa-capaciteit (OVO)

120

2

Resultaatbestemmingen ter uitvoering van vastgesteld beleid

954

2.1

Uitvoering businessplan CUR (prog. 2)

102

2.2

Weerbare organisatie en weerbaar bestuur (prog. 2)

12

2.3

Optimaliseren parkeren in de binnenstad (prog. 3)

38

2.4

Mobiliteit (prog. 3)

59

2.5

Toeristische promotie (prog. 4)

38

2.6

Transitieplan Peeriscoop (prog. 6)

30

2.7

Renovatie en ontwikkeling De Nieuwe Doelen (prog. 6)

112

2.8

Restauratieplan molens (prog. 6)

52

2.9

Aanwijzen gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden (prog. 6)

33

2.10

Erfgoedcommissie (prog. 6)

49

2.11

Opstellen meerjarenplan beschoeiingen (prog. 8)

45

2.12

Regionale Energiestrategie (prog. 8)

125

2.13

Onderzoek verduurzamen gemeentelijk vastgoed (prog. 9)

35

2.14

Visie van de Stad (prog. 9)

22

2.15

Aanpassingen stadhuis (OVO)

150

2.16

Invoering nieuwe huisstijl (OVO)

20

2.17

Binnenstadregisseur (OVO)

32

3

Toevoeging exploitatieresultaten aan reserves

4.902

3.1

Resultaten grondexploitatie aan reserve Infrastructuur (prog. 4-9)

2.900

3.2

Resultaat Sociaal Domein aan de reserve Sociaal Domein (prog. 7)

2.002

Totaal bestemmingsvoorstellen

7.757

1. Corona gerelateerde resultaatbestemmingen

1.1 Organisatie gemeenteraadsverkiezingen 2022
Het kabinet heeft in 2021 middelen beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de verkiezingen als gevolg van de coronamaatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Voor Gorinchem gaat het om een bedrag van € 38.000. Wij stellen voor om deze middelen via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022.

1.2 Re-activatieplan
In 2020 is een re-activatieplan corona vastgesteld. Het gaat om een pakket aan stimulerende maatregelen waardoor we als gemeente zo goed mogelijk kunnen omgaan met de effecten van de coronacrisis op onze economie en onze ondernemers hierbij kunnen ondersteunen. Van het beschikbare budget van € 500.000 is 2021 een deel besteed aan het stimuleren en ondersteunen van de stad. De raad wordt voorgesteld om het nog resterende bedrag van € 314.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022 (voor o.a. GorkumNext, verkleinen kernwinkelgebied, initiatievensfonds, kennisvoucher, platform ondernemerschap & klaar voor de start na corona). Uw raad heeft voor meerdere genoemde onderwerpen al eerder aangegeven het geld daarvoor in te willen zetten.

1.3 Laaggeletterdheid
De gemeente ontvangt extra budget voor de aanpak van laaggeletterdheid. Het budget is specifiek bedoeld ter ondersteuning van de regierol gemeenten en voor het bereiken van laaggeletterden door deze van een passend aanbod te voorzien. Mede door de COVID maatregelen kon dit budget niet volledig worden ingezet om laaggeletterden te bereiken. Van het budget voor laaggeletterdheid resteert een bedrag van € 62.000. Wij stellen voor dit via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022.

1.4 Activiteiten cultuur, sport en overige zinvolle vrijetijdsbesteding
Vanuit de coronasteunpakketten hebben wij budget ontvangen om samen met jongeren en lokale partijen activiteiten te programmeren gericht op cultuur, sport en overige zinvolle vrijetijdsbesteding. Vanwege de beperkende coronamaatregelen hebben wij hier in 2021 onvoldoende invulling aan kunnen geven. Als gevolg van de coronacrisis hebben jongeren meer dan ooit behoefte aan sociale contacten en ontmoetingen. Op het budget Perspectief Jeugd en Jongeren resteert een bedrag van € 84.000. Wij stellen voor om dit budget van € 84.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te houden voor activiteiten gericht op talentontwikkeling van jongeren op het gebied van cultuur, sport en overige zinvolle vrijetijdsbesteding.

1.5 Steunmaatregelen cultuur
In 2021 hebben we van het Rijk vanuit de coronasteunpakketten budget ontvangen voor de borging van de lokale culturele infrastructuur. Hiervan resteert (inclusief de bestemming van het resultaat 2020 van € 206.000) een budget van € 370.000. Voorgesteld wordt om € 370.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022 voor de borging van de lokale culturele infrastructuur na corona.

1.6 Herinrichting historische collectie 
De herinrichting van de historische collectie van het museum heeft voor ons een hoge prioriteit, zeker nadat Gorinchem benoemd is tot mooiste vestingstad en we nog meer in gaan zetten op de toeristische aantrekkelijkheid van de binnenstad. Door de coronabeperkingen en de sluiting van het Museum hebben we in 2021 maar beperkt uitvoering kunnen geven aan de herinrichting van de historische collectie van het museum. Wij stellen voor om het budget van € 59.000 wat hiervoor in 2021 beschikbaar was, via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen voor 2022. Om die herinrichting ook een impuls te geven, hebben wij tijdelijke projectondersteuning ingehuurd. Voor de hiermee gemoeide kosten stellen we voor om een aanvullend budget van € 60.000 beschikbaar te stellen, vanuit het restant op de cultuurmiddelen 2021.

1.7 Cultuureducatie
De gemeente Gorinchem heeft samen met het Kunstgebouw de subsidieaanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 3 ingediend bij het Fonds van Cultuurparticipatie. Wij ontvangen hierdoor de voor de jaren 2021 – 2024 jaarlijks € 29.000. Omdat we deze middelen over een periode van 4 jaar in kunnen zetten, stellen wij voor om dit bedrag via de bestemming van het jaarrekeningsaldo beschikbaar te stellen in 2022.

1.8 Restauratie duiker Melkheul
De restauratie van de duiker aan de Melkheul is, mede door corona, in 2021 niet uitgevoerd. Wij stellen voor om het budget hiervoor ad € 50.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Tezamen met de Provinciale subsidie is hiervoor dan € 100.000 beschikbaar.

1.9 Gemeentefonds decembercirculaire
Bij de decembercirculaire zijn incidentele middelen toegevoegd aan de begroting 2021. Dit zijn geoormerkte budgetten, waarvoor het de beleidslijn is om deze beschikbaar te stellen voor de desbetreffende beleidsterreinen. Vanwege het feit dat de middelen in december beschikbaar zijn gesteld, kan pas in 2022 over worden gegaan tot de inzet van die middelen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 720.000. Hierover is de gemeenteraad geïnformeerd bij raadsvoorstel 783550 in de raadsvergadering van januari 2022.

1.10 Inzet extra Boa-capaciteit
Het incidentele budget van €120.000 voor extra boa-capaciteit om toe te zien op de naleving en het handhaven van de coronamaatregelen is in 2021 niet besteed. De gemeenteraad wordt voorgesteld om € 120.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022.

2. Resultaatbestemmingen ter uitvoering van vastgesteld beleid

2.1 Uitvoering businessplan CUR
In november 2021 heeft het college besloten tot het opstellen van een businessplan voor de camera-uitleesruimte (cur). Er zijn operationele kosten te maken in 2022 zoals een inventarisatieonderzoek van de aanwezige hard- en software, de inbouw van de nieuwe en mee te nemen apparatuur, kosten van de verbindingen, verhuiskosten etc. Wij stellen voor om € 102.000 via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022.

2.2 Weerbare organisatie en weerbaar bestuur
Voor de uitrol van het project ‘Weerbare gemeentelijke organisatie en weerbaar bestuur’ is door het Rijk een impulsbedrag van € 120.000 beschikbaar gesteld. Deze impulsgelden zijn in 2021 ingezet het verkrijgen van inzicht op de bewustwording van de ambtelijke organisatie en is een start gemaakt om de maatschappelijke bewustwording te vergroten. Deze projecten lopen ook door in 2022. Het voorstel is dan ook om de resterende middelen tot een bedrag van € 12.000 via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022.

2.3 Optimaliseren parkeren in de binnenstad
In 2021 is door de raad een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het optimaliseren van het parkeren in de binnenstad (€ 40.000). Hiervan resteert nog € 38.000. De raad wordt voorgesteld om € 38.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022 voor het uitvoeren van dit plan.

2.4 Mobiliteit
In 2020 heeft de raad budget beschikbaar gesteld ten behoeve van een adequate beantwoording van vragen, lopende moties, toezeggingen, lopende pilots, projecten en overige wensen voor de mobiliteitsvisie. De restanten van dit budget zijn via een bestemmingsvoorstel beschikbaar gesteld voor 2021. Hiervan resteert nog € 59.000. De raad wordt voorgesteld om € 59.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022 voor onder andere het uitvoeren van parkeerdrukmetingen.

2.5 Toeristische promotie
Nu Gorinchem is verkozen tot mooiste vestingstad van Nederland, ligt het voor de hand om extra activiteiten te organiseren die gericht zijn op de toeristische promotie. Deze activiteiten willen we in samenwerking met Gorinchem Citymarketing vormgeven. Er resteert op het budget voor toeristisch beleid uit 2021 nog € 38.000, daarom stellen we voor dit restantbudget te bestemmen voor 2022.

2.6 Transitieplan Peeriscoop
Om de transitie van Peeriscoop naar meer inzet op cultuurparticipatie mogelijk te maken, hebben wij in december 2020 aan Peeriscoop een incidentele subsidie van € 50.000 verleend voor het opstellen van een transitieplan. Op basis van dit transitieplan zou bepaald worden in welke mate Peeriscoop in aanmerking zou komen voor een subsidie om hieraan uitvoering te geven. Deze beoordeling heeft begin 2022 plaatsgevonden. Wij hebben het transitieplan gewaardeerd met een eenmalige subsidie van € 30.000 voor de implementatie, die niet kan worden gedekt binnen de begroting 2022. Wij stellen voor om bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 hiervoor €30.000 beschikbaar te stellen.

2.7 Renovatie en ontwikkeling De Nieuwe Doelen 
Voor de projectleiding voor de renovatie en ontwikkeling van De Nieuwe Doelen hadden wij via de Cultuurvisie in 2021 € 160.000 beschikbaar. Onder andere door corona en het aanbestedingstraject zijn in 2021 nog nauwelijks concrete acties op het gebied van projectleiding verricht, waardoor er een bedrag van € 112.000 resteert. Dit project is meerjarig en daarom stellen we voor om het restant van € 112.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen voor 2022.

2.8 Restauratieplan molens 
O
p 31 december 2016 heeft de Stichting tot instandhouding van molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) de vier Gorinchemse molens overgenomen. Hierbij hebben wij afspraken gemaakt over het onderhoud en de restauratie, waarvoor wij tot en met 2022 middelen in de begroting hebben opgenomen. In het restauratieplan zijn wijzigingen opgetreden, waardoor de voorgenomen werkzaamheden doorschuiven naar 2022 en de bijdrage in 2021 lager is dan geraamd. Daarom stellen wij voor om het restant ad € 52.000 via een bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen voor 2022.

2.9 Aanwijzen gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden
Vanuit de bestemming jaarrekeningresultaat 2020 is voor gemeentelijk monumenten € 66.000 ter beschikking gesteld. Hiervan resteert nog € 33.000 waarvoor wordt voorgesteld dit via een bestemming jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen voor 2022.

2.10 Erfgoedcommissie 
Het budget voor de erfgoedcommissie is een structureel budget waarvan nog € 49.000 resteert maar waarvoor wordt verwacht dat in 2022 meer kosten worden gemaakt omdat het besluitvormingstraject gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden nog niet helemaal is afgerond. Zodoende stellen wij voor dit via een bestemming jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen voor 2022.

2.11 Opstellen meerjarenplan beschoeiingen
Voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan Beschoeiingen is een schouw noodzakelijk. Hiervoor is in 2021 een budget van € 50.000 beschikbaar. Door vertraging in het proces zijn deze middelen niet uitgegeven. Daarom stellen we voor om het restant van € 45.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 in 2022 beschikbaar te stellen om de schouw uit te voeren.

2.12 Regionale Energiestrategie
In 2021 resteert een deel van het budget voor de Regionale Energiestrategie (RES) ad € 65.000. Ook is door het Rijk in de septembercirculaire 2021 een bedrag van € 60.000 extra beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de RES. De raad wordt voorgesteld om € 125.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022 om de RES te continueren.

2.13 Onderzoek verduurzamen gemeentelijk vastgoed
In 2021 zijn gelden ter beschikking gesteld voor onderzoek naar het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Op basis van de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed is er eind 2021 een begin gemaakt met de uitwerking van een concreet verduurzamingsplan voor een 10-tal panden. Deze uitwerking zal in 2022 worden afgerond. De raad wordt voorgesteld om € 35.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022 voor het verder uitwerken van een concreet duurzaamheidsplan.

2.14 Visie van de Stad 
In het kader van het project Visie van de Stad resteert er ultimo 2021 nog € 22.000 van het beschikbare incidentele budget. Het budget is bedoeld voor de stimulering van de ambities uit Visie van de stad en is in de afgelopen jaren ingezet als handgeld voor: 1) de ontmoetingen die wij met de Ambassadeurs GO2032 en andere stakeholders hebben georganiseerd; 2) kosten bij het doorontwikkelen van onze interactie met de stad (participatiebeleid). Door corona hebben we zeker aan fysieke ontmoetingen veel minder kunnen organiseren dan we hadden gewild. In 2022 is er een ‘dialoogdag’ gepland met de stad, waarvoor het heel passend zou zijn omdat nog uit dit budget te bekostigen. Daarin inbegrepen zit dan ook de doorontwikkeling van het werkboek participatie (die voortkomt uit die dialoog dag). Daarom stellen wij de raad voor om € 22.000 via de bestemming van het beschikbaar te stellen in 2022.

2.15 Aanpassingen stadhuis
Voor de huisvesting na corona is 2021 € 150.000 beschikbaar gesteld. Over de inzet van deze middelen is in december 2021 een besluit genomen. Vanwege lange(re) levertijden resteert nog het volledige bedrag. De raad wordt voorgesteld om € 150.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022 om dit plan te realiseren.

2.16 Invoering nieuwe huisstijl
Voor de invoering van de nieuwe huisstijl is een budget ter beschikking gesteld van € 20.000 welke nog niet is besteed. De raad wordt voorgesteld om € 20.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022 voor het realiseren van dit project.

2.17 Binnenstadregisseur
Wij hebben besloten om voor de periode 1 december 2021 tot en met 1 mei 2022 een binnenstadregisseur aan te stellen. De salariskosten ad. € 40.000 worden gedekt uit het in 2021 beschikbare restant van de cultuurmiddelen Steunpakket corona. Wij stellen voor om voor de salariskosten 2022 een budget van € 32.000 beschikbaar te stellen via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021.

3. Toevoeging exploitatieresultaten aan reserves

3.1 Toevoegen resultaten grondexploitatie aan reserve Infrastructuur
Vanwege de grote (investerings)opgaven op het gebied van mobiliteit/infrastructuur, is het wenselijk om te sparen voor toekomstige investeringen. Overeenkomstig het uitgangspunt zoals we dat hebben geformuleerd in de PPN 2020-2023, stellen wij voor om de positieve resultaten uit de grondexploitaties 2021 van € 2,9 mln. via een bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 toe te voegen aan de reserve Infrastructuur.

3.2 Toevoeging resultaat Sociaal Domein aan de reserve Sociaal Domein
In 2021 hebben we een overschot van € 1,75 mln. op de uitvoering van het Sociaal Domein. In lijn met de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot tekorten en overschotten binnen het Sociaal Domein stellen wij u voor om € 2,0 mln. via de bestemming van het rekeningresultaat 2021 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.

Verloop resultaat Jaarrekening 2021 (bedragen x € 1.000)

Jaarrekeningresultaat 2021

9.552

Bestemmingsvoorstellen exploitatie 2021

-2.855

Toevoeging resultaten Sociaal Domein aan reserve Sociaal Domein

-2.002

Toevoeging resultaten grondexploitaties en mobiliteit aan reserve Infrastructuur

-2.900

Resultaat na bestemming

1.795

Voorgesteld wordt om het jaarrekeningresultaat na bestemming toe te voegen aan de algemene reserve.

Ontwikkeling algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve in 2021 ziet er als volgt uit:

Saldo algemene reserve (bedragen in € x 1.000)

2021

Stand 1-1-2021

27.666

Rekeningresultaat 2020

703

Resultaat Avres 2020

445

Motie bomen en kunst

70

Vrijval reactivatiebudget

65

Vrijval restantbudget coalitieakkoord

165

Verhuiskosten i.v.m. sloop Laagdalemseweg

-41

Uitvoering sportvisie PPN 2018

-80

Septembercirculaire 2018

-81

Begrotingssaldo 2021

659

Saldo algemene reserve ultimo boekjaar

29.571

De verschillende mutaties zijn het gevolg van eerdere besluitvorming. Het (onbestemde) begrotingssaldo 2021 is op basis van het raadsbesluit in december toegevoegd aan de algemene reserve.

Het saldo van de algemene reserve bedraagt ultimo 2021 € 29,6 mln. Hierin is het resultaat over 2021 nog niet meegenomen. De algemene reserve vormt een belangrijk deel van het weerstandsvermogen. De weerstandsratio in de jaarstukken komt uit op 2,52 hetgeen boven de door de raad vastgestelde bandbreedte valt. Bij de Perspectiefnota zal een voorstel worden opgenomen over de ruimte die dit biedt.

Ontwikkelingen investeringen
In 2021 bedroeg het totaal aan geautoriseerde (zowel lopende als nieuwe) investeringen € 73,2 mln. Hiertegenover staat € 10,8 mln. aan baten die direct aan de investeringen kunnen worden toegeschreven. Het saldo komt via afschrijving de komende jaren in de begrotingen en jaarrekeningen terecht. Van de € 73,1 mln. beschikbaar gestelde budgetten was tot en met 2021 € 27,2 mln. besteed. Er is tot en met 2021 € 5,4 mln. aan baten gerealiseerd.

Het grootste deel van de onderbesteding komt doordat de planning van de investeringen is bijgesteld. Het gaat hierbij voornamelijk om de investeringen voor de aanschaf van elektrische veerboten (€ 5,9 mln.), het station Gorinchem Noord (€ 6,8 mln.), vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV (€ 9,3 mln.), De Nieuwe Doelen (€ 7 mln.). Voor de bedragen die genoemd zijn geldt dat dit de nog beschikbare budgetten zijn op 31 december 2021.

Enkele investeringen die in 2021 afgerond zijn:

Aanschaf twee 360 graden camera's 2021
De camera’s zijn in 2021 aangeschaft en geïnstalleerd.

Bastion II
Het project Bastion II is afgerond en opgeleverd. Conform onze reguliere werkwijze hebben wij het investeringsbudget nog niet definitief afgesloten in verband met de eventuele laatste (herstel- of onderhoud) werkzaamheden door de aannemer aan de infrastructuur. Bij de tussenrapportage 2022 zullen wij u informeren over de voortgang van het project en het afsluiten van het investeringsbudget Infrastructuur Bastion II.

Sociaal veilige route Buiten de Waterpoort
Het project Sociaal veilige route Buiten de Waterpoort is afgerond en opgeleverd. Hierbij hebben we rekening gehouden met de omgeving en functie (toegangspoort en visitekaartje van de stad), de aansluiting bij de kwaliteit van de herinrichting van het Eind en in overleg met gehandicaptenplatform de vervanging van de trapconstructie en de mindervalidenopgang nabij Duveltjesgracht. Het investeringsbudget kan worden afgesloten.

Vervanging straatmeubilair 2020
De voorgenomen vervanging van straatmeubilair is in 2021 volledig gerealiseerd.

Vervanging verkeersborden 2020
De voorgenomen vervanging van verkeersborden is in 2021 afgerond.

Ihp 2017 duurzaamheid Graaf Reinald, Ihp 2017 duurzaamheid Jenaplan, Ihp 2017 optimalisatie Jenaplan en Ihp GO 2017 uitbreiding Jenaplan
De geplande investeringen zijn in 2021 volledig afgerond.

Voorbereiding innovatie-afstudeercentrum I_lab
In 2021 zijn de voorbereidingswerkzaamheden ten behoeven van het innovatie- en afstudeercentrum I_Lab afgerond.

3e veld Rapid zand ingestrooid kunstgras
Het 3e veld bij Rapid is in 2021 voorzien van zand ingestrooid kunstgras.

Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden
In 2021 zijn 2 velden bij Rapid heringericht naar watervelden. De werkzaamheden zijn in 2021 afgerond.

Vervangen 4e veld GJS door kunstgrasveld
In 2021 hebben we kunstgras aangelegd op het 4e veld van GJS. De werkzaamheden zijn in 2021 afgerond.

GRP 2018-2019
De werkzaamheden in het kader van de jaarschijven 2018 en 2019 uit het Gemeentelijk Rioleringplan (GRP) 2016-2020 zijn uitgevoerd en afgerond.

Waterberging diverse locaties
Vanuit het Stedelijk Waterplan ligt er een wettelijke opgave om te voldoen aan de wateropgave. Om in Gorinchem West voldoende waterberging te realiseren hebben we extra waterberging gecreëerd in de spoorsloot in de Gildenwijk en de watergang in het park aan de Tiende Penninglaan. De werkzaamheden zijn afgerond en de investeringsbudgetten afgesloten.

Aanpassingen 1e verdieping stadhuis
De aanpassingen op de 1e verdieping in het stadhuis zijn in 2021 afgerond.

Preferente aandelen Stedin
In 2021 is besloten om deel te nemen in de aandelenemissie van Stedin die nodig is om Stedin te assisteren bij het verwezenlijken van de energietransitie. Het dividendrendement op deze aandelen (cumulatief preferente aandelen) bedraagt 3% per jaar.

Software en hardware 2019 en 2021
De geplande aanschaf van software en hardware is gerealiseerd.

Voorgesteld wordt om de nog beschikbare investeringsruimte voor die investeringen die nog niet gereed zijn (€ 47,5 mln.), beschikbaar te houden voor de verdere afronding in de komende jaren. In de Perspectiefnota 2023 zal de planning van de investeringen worden geactualiseerd en worden de financiële consequenties daarvan inzichtelijk gemaakt. Een nadere toelichting op de investeringen staat in de toelichting bij de diverse programma’s.