Afkortingenlijst

A

 • AP: Autoriteit Persoonsgegevens
 • APV: Algemene Plaatselijke Verordening
 • AV: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 • AVA: Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • AZC: Asielzoekerscentrum

B

 • BBV: Besluit Begroting en Verantwoording
 • BIE: Bouwgronden In Exploitatie
 • BIO: Baseline Informatiebeveiliging Overheid
 • BLVS: Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
 • BNG: Bank Nederlandse Gemeenten
 • BOA: Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 • BRP: Basisregistratie Personen
 • BUIG: Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
 • BV: Besloten Vennootschap
 • BZK: Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • B&W: Burgemeester en Wethouders

C

 • COELO: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid
 • CPB: Centraal Plan Bureau
 • CUR: Camera Uitleesruimte
 • CV: Commanditaire Vennootschap

D

 • DG&J: Dienst Gezondheid en Jeugd.
 • DSO: Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • DVO: Dienstverleningsovereenkomst

E

 • EMU: Europese Economische en Monetaire Unie
 • ENC: Educatief Natuurcentrum
 • ESF: Europees Sociaal Fonds

G

 • GBA: Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
 • GCM: Gorinchem Citymarketing
 • Gevudo: Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken
 • GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst
 • GIDS: Gezond in de Stad
 • GKA: Gelijke Kansen Alliantie
 • GR: Gemeenschappelijke Regeling
 • GRP: Gemeentelijk Rioleringsplan
 • GHOR: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
 • GW: Gemeentewet

H

 • HBO: Hoger beroepsonderwijs
 • HRM: Human resource management
 • HVC: Huisvuil Verbranding Centrale

I

 • IAC: Innovatie- en AfstudeerCentrum
 • IFFG: Internationaal Film Festival Gorinchem
 • IHP: Integrale Huisvestingsplan
 • IKG: Industriële Kring Gorinchem
 • ISB: Integraal Sociaal Domein
 • ISK: Internationale Schakelklas
 • I&A: Informatisering en Automatisering

J

 • JOP: Jongeren Ontmoetingsplek

K

 • KCC: Klant Contact Centrum

L

 • LAA: Landelijke Aanpak Adresfraude

M

 • MBO: Middelbaar beroepsonderwijs
 • ME: Maatschappelijke Effecten
 • MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 • MLL: MerwedeLingelijn
 • MOP: Meerjaren Onderhoudsplan
 • MPG: Meerjaren Progamma Grondbedrijf

N

 • NCW: Netto Contante Waarde
 • NHW: Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • NNB: Nog Niet Bekend
 • NV: Naamloze Vennootschap

O

 • OHW: Oude Hollandse Waterlinie
 • OPP: Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector
 • OVL: Openbare Verlichting
 • OZB: Onroerende zaak belasting
 • OZHZ: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

P

 • PAW: Programma Aardgasvrije Wijken
 • PFAS: Poly- en Perfluoralkylstoffen
 • PGB: Persoonsgebonden Budget
 • PI: Prestatie Indicator
 • POC: Percentage of Completion
 • PPN: Perspectiefnota
 • P&C: Planning en Control
 • P&O: Personeel & Organisatie

R

 • RAG: Regionaal Archief Gorinchem
 • RAV: Regionale Ambulancevoorziening
 • RBIC: Regionale Beroepen en Innovatiecampus
 • RES: Regionale Energietransitie
 • RIB: Raadsinformatiebrief
 • RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • RMA: Regionale Maatschappelijke Agenda
 • ROB: Raad voor het Openbaar Bestuur
 • ROM-S: Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen
 • RRE: Regeling Reductie Energiegebruik
 • RREW: Regeling Reductie Energiegebruik Woningen
 • RZB: Roerende zaak belasting

S

 • SEH: Spoedeisende Hulp
 • SGS: Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties
 • SiSa: Single information Single audit
 • SKG: Stichting Kindercentra Gorinchem
 • SOJ: Serviceorganisatie Jeugd
 • SPUK: Specifieke Uitkering voor gemeenten
 • SIMAV: Stichting tot instandhouding van molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
 • SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T

 • Tozo: Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers
 • TV: Taakveld
 • TVW: Transitievisie Warmte

U

 • UA: Uitgesloten Aansprakelijkheid
 • UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V

 • VFL: Verordening Fysieke Leefomgeving
 • VNG: Vereniging van Nederlandse gemeenten
 • VPB: Vennootschapsbelasting
 • VRZHZ: Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid
 • VSV: Vroegtijdig schoolverlaters
 • VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 • VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie
 • VVN: Veilig Verkeer Nederland

W

 • Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs
 • WEW: Waarborgfonds Eigen Woningen
 • Wgs: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
 • WNT: Wet Normering Topinkomens
 • WOZ: Wet onroerende zaak belasting
 • WSW: Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Z

 • ZHZ: Zuid-Holland Zuid