Jaarstukken 2022

Welkom

Het college van B&W heeft de jaarstukken 2022, bestaande uit het Jaarverslag en de Jaarrekening, aangeboden aan de gemeenteraad.

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Het is bijna niet meer voor te stellen, maar 2022 begon met een lockdown als maatregel tegen het coronavirus. Gelukkig konden vanaf maart de meeste coronamaatregelen vervallen. Onze samenleving ging weer open. Ook in Gorinchem ging het weer bruisen. Tegelijkertijd blijft het goed om stil te staan bij mensen die zijn getroffen door het coronavirus en de effecten hiervan. Om dit blijvend te herinneren, realiseerden we begin 2023 een corona-gedenkteken. In 2022 werden we opgeschrikt door de oorlog die uitbrak door de inval van Rusland in Oekraïne. Onze stad vangt mensen op die moesten vluchten vanuit Oekraïne of vanuit andere delen van de wereld. Deze opvang van mensen die hun eigen land noodgedwongen moesten verlaten, laat zien hoe we als stad van Tolerantie omzien naar wie in nood is.

In het jaarverslag wordt per programma ingegaan op de bereikte resultaten, de ondernomen acties en de daarmee gemoeide financiën. De financiële overzichten per programma zijn onderverdeeld naar taakvelden. De toelichtingen zijn op hoofdlijnen en gaan in op de grote verschillen of politiek relevante onderwerpen. In de jaarstukken 2022 is per programma inzicht gegeven in de verstrekte subsidies en in de gedane investeringen. De verschillende verplichte paragrafen geven o.a. inzicht in onderwerpen als het weerstandsvermogen, de financiering, het grondbeleid en lokale heffingen.

De jaarrekening geeft vervolgens inzicht in de lasten en baten op programmaniveau, de indicatie of deze incidenteel of structureel van aard zijn, de balans en een toelichting daarop. Tot slot zijn diverse bijlagen opgenomen waarin de mutaties op de reserves en voorzieningen zijn weergegeven en de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen is opgenomen.

Er is sprake van een gezonde financiële huishouding. Het netto jaarrekeningresultaat van € 3.495.000 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve, ook die is inmiddels van ruim voldoende omvang. De financiële positie is duurzaam solide. In het sociaal domein zien we een (incidenteel) overschot op de budgetten. Oorzaken liggen mede in het coronajaar, waardoor diverse ontwikkelingen en projecten niet of in mindere mate zijn doorgezet, en in de extra middelen die we van het Rijk hebben ontvangen voor de jeugdzorg.

Via de blauwe Menu knop kunt u navigeren naar de zeven onderdelen van de jaarstukken. Wilt u de jaarstukken geheel of gedeeltelijk downloaden? U kunt met de PDF-opties per onderdeel aangeven of u de teksten en tabellen wilt toevoegen aan uw persoonlijke PDF.

.

Geen beschrijving aanwezig

Met vriendelijke groeten,
Marjo Molengraaf
Wethouder Financiën