Jaarstukken 2021

Welkom

Het college van B&W heeft de jaarstukken 2021, bestaande uit het Jaarverslag en de Jaarrekening, aangeboden aan de gemeenteraad.

Dit zijn de laatste jaarstukken uit de huidige collegeperiode. Een roerige periode. Zo werd enerzijds de gemeente opnieuw overschaduwd door de coronapandemie die ervoor zorgde dat alle zeilen bijgezet moesten worden. Anderzijds waren er lichtpunten voor onze stad. De ANWB wees Gorinchem aan als allermooiste vestingstad van Nederland. En dat werd zichtbaar. De bezoekersaantallen liepen in rap tempo op. Ook kijken we met gepaste trots terug op de veerkracht die de organisatie toonde. In korte tijd werd online werken de norm en bleef de basisorganisatie draaien met aangepaste protocollen en nieuwe vormen van informatievoorziening. Tegelijk investeerden we volop in de realisatie van nieuwe ambities en opdrachten: de invoering omgevingswet, de oprichting van coöperatie i-lab met alle onderwijspartners en bedrijfsleven, de Regionale energiestrategie, de visie op dienstverlening Gastvrij Gorinchem en werden tientallen andere projecten opgepakt of voortgezet

In het jaarverslag wordt per programma ingegaan op de bereikte resultaten, de ondernomen acties en de daarmee gemoeide financiën. De financiële overzichten per programma zijn onderverdeeld naar taakvelden. De toelichtingen zijn op hoofdlijnen en gaan in op de grote verschillen of politiek relevante onderwerpen. In de jaarstukken 2021 is per programma inzicht gegeven in de verstrekte subsidies en in de gedane investeringen. De verschillende verplichte paragrafen geven o.a. inzicht in onderwerpen als het weerstandsvermogen, de financiering, het grondbeleid en lokale heffingen.

De jaarrekening geeft vervolgens inzicht in de lasten en baten op programmaniveau, de indicatie of deze incidenteel of structureel van aard zijn, de balans en een toelichting daarop. Tot slot zijn diverse bijlagen opgenomen waarin de mutaties op de reserves en voorzieningen zijn weergegeven en de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen is opgenomen.

Er is sprake van een gezonde financiële huishouding. Het netto jaarrekeningresultaat van € 1.795.000 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve, ook die is inmiddels van ruim voldoende omvang. De financiële positie is duurzaam solide. In het sociaal domein zien we een (incidenteel) overschot op de budgetten. Oorzaken liggen mede in het coronajaar, waardoor diverse ontwikkelingen en projecten niet of in mindere mate zijn doorgezet, en in de extra middelen die we van het Rijk hebben ontvangen voor de jeugdzorg. Tegelijk verwachten we de komende jaren een toenemende druk op diverse onderdelen van het sociaal beleid. Het is daarom van groot belang om nauwgezet de ontwikkelingen van de budgetten te blijven monitoren.

Via de blauwe Menu knop kunt u navigeren naar de zeven onderdelen van de jaarstukken. Wilt u de jaarstukken geheel of gedeeltelijk downloaden? U kunt met de PDF-opties per onderdeel aangeven of u de teksten en tabellen wilt toevoegen aan uw persoonlijke PDF.