Jaarstukken 2020

Welkom

Het college van B&W heeft de Jaarstukken 2020, bestaande uit het Jaarverslag en de Jaarrekening, aangeboden aan de gemeenteraad. Hieruit blijkt dat 2020 voor een belangrijk deel in het teken stond van de coronacrisis waarbij de gemeente Gorinchem vele extra middelen heeft ingezet om inwoners, ondernemers en organisaties te ondersteunen.

In het jaarverslag wordt per programma ingegaan op de bereikte resultaten, de ondernomen acties en de daarmee gemoeide financiën. De financiële overzichten per programma zijn onderverdeeld naar taakvelden. De toelichtingen zijn op hoofdlijnen en gaan in op de grote verschillen of politiek relevante onderwerpen. In de jaarstukken 2020 is per programma inzicht gegeven in de verstrekte subsidies en in de gedane investeringen. De verschillende verplichte paragrafen geven o.a. inzicht in onderwerpen als het weerstandsvermogen, de financiering, het grondbeleid en lokale heffingen.

De jaarrekening geeft vervolgens inzicht in de lasten en baten op programmaniveau, de indicatie of deze incidenteel of structureel van aard zijn, de balans en een toelichting daarop. Tot slot zijn diverse bijlagen opgenomen waarin de mutaties op de reserves en voorzieningen zijn weergegeven en de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen is opgenomen.

Er is sprake van een gezonde financiële huishouding. Het netto jaarrekeningresultaat van € 703.000 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve, ook die is inmiddels van ruim voldoende omvang. De financiële positie is duurzaam solide. Net als in voorgaande jaren neemt de druk op de budgetten voor het sociaal domein toe. We monitoren daarom nauwgezet de ontwikkeling van de budgetten en de uitwerking hierop van Rijksbeleid.

Via de blauwe Menu knop kunt u navigeren naar de zeven onderdelen van de jaarstukken. Wilt u de jaarstukken geheel of gedeeltelijk downloaden? U kunt met de PDF-opties per onderdeel aangeven of u de teksten en tabellen wilt toevoegen aan uw persoonlijke PDF.